Новини

О Б Я В Л Е Н И Е № 23/2018г.
О Б Я В Л Е Н И Е    № 23/2018г.

      Подписаният  Снежана Тарпошева – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, НАСРОЧВАМ  в периода от 9.00 часа на  02.04.2019 година до 17.00 часа на  02.05.2019 година ВТОРА публична продан на притежаваните недвижими имоти  от длъжика по изп.дело № 23/2018година  А. С. Н., както следва:
     1/14 ид.ч. от ПИ с идентификационен № 04279.144.8 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК, с площ от 2 007 кв.м. /две хиляди седем кв.м./ с адрес на ПИ: мест."Влашка чука", с трайно предназначение на територията:  земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: 04279.144.5,  04279.144.10,  04279.307.19,  04279.144.9, 04279.144.7, а по документ за собственост: нива с площ от 2.007 дка , четвърта категория, местност "Влашка чука" по землището на Благоевград, представляваща  имот № 144008, при граници/съседи/: имот № 144005-нива на н-цина Х. М. И.,  имот № 144010-нива на н-цина  И. М. И., имот № 144009 - нива на н-ци на Й. А. Д., имот № 000896-канал на държавата и имот № 144007- нива на н-ци на М. Г. Д.,   с начална цена 1235.52лв /хиляда двеста тридесет и пет лева и петдесет и два лева/
    1/28 ид.ч.  от ПИ   с идентификатор 04279.98.8, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК с площ от 998 кв.м. /деветстотин деветдесет и осем кв.м./, с адрес на поземления имот: : мест."Велийца"  по землището на Благоевград, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи:   04279.98.50,  04279.98.7,  04279.98.41,  04279.98.9, а по документ за собственост: нива с площ от 0.999 дка, четвърта категория, мест."Велийца"  по землището на Благоевград, представляваща имот № 0098008, при граници: /съседи/: имот № 098002-нива на н-ци на П. М. К.,  имот   № 098009-нива на н-ци на А.  Д. П.,   имот № 098041- полски път на кмество Благоевград, имот  № 098007- нива на н-ци на Й. А. Д.,  с начална цена - 307.44лв /триста и седем лева и четирдесет и четири стотинки/

    1/28 ид.ч. от ПИ с идентификатор 04279.162.3 по по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК, с площ от 5991 кв.м. /пет хиляди деветстотин деветдесет и един кв.м. , с адрес на ПИ: мест. "Гладно бърдо" , по землището на Благоевград,  трайно предназначение на територията: земеделска , начин  на трайно ползване: нива, при съседи: 04279.162.2,  04279.162.12,   04279.162.11,   04279.162.7,  04279.162.10  и 04279.162.1, а по документ за собственост:нива с площ от 5.991 дка, четвърта категория, мест."Голо бърдо" по землището на Благоевград,  представляваща  имот № 16003 , при граници/съседи/:   имот № 162001-нива на  н-ци на А. Д. П.,   имот № 000809- полски път на Кметство - Благоевград,  имот № 162007- нива на н-ци  на И. В. М.,   имот № 162004 - нива на н-цина П. И. К. и имот № 162002- нива на н-ци на  Й. А. Д., с  начална цена - 1936.08лв /хиляда девестотин тридесет и шест лева и осем стотинки/,

    1/28 ид.ч.  от ПИ с идентификатор № 04279.148.13 по по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК, с площ  от 5 990.00 кв.м. / пет хиляди деветстотин и деветдесет квм./ , с адрес на ПИ: мест."Мутишица"  по землището на Благоевград, трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на  трайно ползване: нива, при съседи: 04279.147.25,   04279.148.14,   04279.148.15,  04279.148.12,   04279.148.23, а по документ за собственост: нива с площ от
 5 991 дка, седма категория, мест."Мутишица" по землището на Благоевград, представляваща имот № 148013, при граници/седи/:  имот № 148015-нива на н-ци на Г. Д. П., имот № 148014-нива на н-ци на М. Г. Д.,   имот № 000807 - полски път на Кметство - Благоевград, имот № 148023- полски път на Кметство Благоевград и имот № 148012 - нива на наследници на А. Д. П., с начална цена 1936.08лв /хиляда деветстотин тридесет и шест лева и осем стотинки.

Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF  Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград.
Определям възможността за преглеждане на недвижимия имот от евентуални купувачи – всяка сряда от 02.04.2019 до 02.05.2019 от 10.00 до 12.00 часа.
Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 03.05.2019г. от 10,00 часа в присъствие на участниците в търга.

                                                ДЪРЖАВЕН
                                                СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:        О Б Я В Л Е Н И Е № 219/2011г.
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  ПРИ  РС - БЛАГОЕВГРАД        
                        О Б Я В Л Е Н И Е    № 219/2011г.
      Подписаният  Снежана Тарпошева – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, НАСРОЧВАМ  1-ва публична продан на недвижим имот, представляващ 1/2 ид.ч. от   самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 04279.629.114.9.20, с предназначение - жилище, апартамент, който обект попада в сграда с идентификационен номер 04279.629.114.9, построена върху имот с идентификационен номер  04279.629.114, находящ се в Благоевград по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 година на изп.директор на АК, вписан с административен адрес: Броди"№ 30, вх.Б, ет.7, ап.20, с площ от 56.10 кв.м., при съседни самостоятелни обекти по схема № 3291/10.10.2006г., издадена от АК-СК-Благоевград: на същия етаж - 04279.629.114.9.19 и 04279.629.114.9.21, под обекта: 04279.629.114.9.17, като неразделна част от самостоятелния обект са: избено помещение № 14 с площ от 2.64 кв.м. и 2.18721% ид.ч. от общите части на сградата, който имот по доказателствен акт представлява апартамент № 20 на седмия етаж от жилищна сграда-блос № 30 построена върху общинска земя на ул."Броди" в комплекс 9-ти септември на Благоевград, който апартамент се състои от две стаи и кухня, целият със застроена площ от 56.10 кв.м., при съседи на жилището по доказателствен акт за собственост: изток-улица, запад-ст.клетка и апартамент № 21, север-апартамент № 19, юг-апартамент - 21, от долу-апартамент № 17, ведно с избено помещение № 14 с полезна площ от 2.64 кв.м., при съседи: изток-мазе № 13, запад - мазе № 15, север-калкан, юг-коридор, отгоре-жилище, както и 2.18721% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, собственост на длъжника по делото  В. С. М. в периода от  9.00  часа на 22.03.209  година до  17.00 часа на 22.04.2019 година. при цена 8 000.00лв /осем хиляди лева/.
Върху имота има учредено право на ползване на  К. М. М..
Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF  Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград.

Определям възможността за преглеждане на недвижимия имот от евентуални купувачи – всяка сряда в периода от 22.03.2019. до 22.04.2019Г. от 10.00 до 12.00 часа.

Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 23.04.2019Г. от 10,00 часа в присъствие на участниците в търга.


                                                ДЪРЖАВЕН   СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                
Годишно отчетно събрание
На 01.03.2019 година от 15.00 часа ще се проведе годишно отчетно събрание на Районен съд - Благоевград,


Ученици от 8 СУ "Арсений Констенцев" разиграха симулативен съдебен процес в съдебна зала в РС Благоевград
На 24.01.2019г. ученици от 8 СУ "Арсений Констенцев" разиграха симулативен съдебен процес в съдебна зала в РС Благоевград. Те влязоха в ролята на съдии, обвиняеми и адвокати. Събитието е по инициатива на ръководството на РС Благоевград и училището, като от страна на РС Благоевград е част от реализиране на програмата, в която за поредна година участва съда - "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", а така също е посветено на темата за "Правата на гражданите и свободата да избираш". Инициативата цели и популяризиране на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове. От страна на училището инициативата е част от междуучилищен конкурс "Живей здравословно", организиран от Местната Комисия за борба с противообществените прояви за непълнолетни и малолетни към Община Благоевград, РЗИ и РУО. На проведения симулативен процес учениците разиграха казус във връзка с актуалната тема за агресията в училище, начините за реакция, правата и задълженията на страните, както и възможност за защита на накърнени права при подобна конфликтна ситуация. След приключване на симулативния процес учениците и представителите, както на съдии и съдебни служители, педагози, родители, представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви за непълнолетни и малолетни към Община Благоевград, представители от РЗИ и РУО бяха поканени и посетиха Медиационния център в съда. Учениците разиграха и симулативна медиационна среща, с цел повишаване правната култура и познания на учениците за наличието на други способи за разрешаване на конфликти. След завършване на посещението всички ученици получиха от председателя на РС Благоевград г-жа  Вера Коева сертификат, удостоверяващ участието им в Образователната програма. http://infomreja.bg/uchenici-ot-8-su-arseni-kostencev---blagoevgrad-vlqzoha-v-rolite-na-sydii-i-obvinqemi-60798.htmlПосещение на ученици от IV основно училище "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград
На 13.12.2018г. в Районен съд Благоевград бяха на посещение ученици от IV основно училище "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград. Инициативата бе по повод изминалия Ден на отворените врати, посветен на годишнина от подписването на Всеобщата харта за правата на човека и основните свободи, приета от ООН на 10 декември 1948г., както и в изпълнение на "Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която за поредна година участва и РС Благоевград. Учениците бяха посрещнати от председателя на съда - съдия Вера Коева, както и от ръководителя на Наказателното отделение на РС Благоевград - съдия Калина Иванова. Обучението премина в запознаване на децата със съдебната зала, с участниците в гражданския, респ.наказателен процес, с изясняване на ролята на съдията, прокурора, следователя и адвоката. Учениците бяха запознати и с основни правни понятия, със структурата на съдебната власт и нейното функциониране, както и с основните права и задължения на гражданите. В края на обучението всеки от учениците получи сертификат за участие.  Назад НазадНапред Напред

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Април 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета