Новини

О Б Я В Л Е Н И Е № 23/2018г.
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  ПРИ  РС - БЛАГОЕВГРАД        

                        О Б Я В Л Е Н И Е    № 23/2018г.

      Подписаният  Снежана Тарпошева – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, НАСРОЧВАМ  в периода от 9.00 часа на  21.12.2018 година до 17.00 часа на  21.01.2019 година първа публична продан на притежаваните недвижими имоти  от длъжика по изп.дело № 23/2018година  Атанас Славчев Николов, както следва:
     1/14 ид.ч. от ПИ с идентификационен № 04279.144.8 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК, с площ от 2 007 кв.м. /две хиляди седем кв.м./ с адрес на ПИ: мест."Влашка чука", с трайно предназначение на територията:  земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: 04279.144.5,  04279.144.10,  04279.307.19,  04279.144.9, 04279.144.7, а по документ за собственост: нива с площ от 2.007 дка , четвърта категория, местност "Влашка чука" по землището на Благоевград, представляваща  имот № 144008, при граници/съседи/: имот № 144005-нива на н-цина Христо Митев Илиев,  имот № 144010-нива на н-цина  Илия Митов Илиев, имот № 144009 - нива на н-ци на Йордан Атанасов димитров, имот № 000896-канал на държавата и имот № 144007- нива на н-ци на Методи Гаврилов Димитров,   с начална цена 1372.80 лв /хиляда триста седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/.
    1/28 ид.ч.  от ПИ   с идентификатор 04279.98.8, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК с площ от 998 кв.м. /деветстотин деветдесет и осем кв.м./, с адрес на поземления имот: : мест."Велийца"  по землището на Благоевград, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи:   04279.98.50,  04279.98.7,  04279.98.41,  04279.98.9, а по документ за собственост: нива с площ от 0.999 дка, четвърта категория, мест."Велийца"  по землището на Благоевград, представляваща имот № 0098008, при граници: /съседи/: имот № 098002-нива на н-ци на Пандо Михайлов Кьосев,  имот   № 098009-нива на н-ци на Атанас  Димитров Покровнишки,   имот № 098041- полски път на кмество Благоевград, имот  № 098007- нива на н-ци на Йордан Атанасов Димитров,  с начална цена - 341.60 лв /триста четирдесет и един лева и шестдесет стотинки/,
      1/28 ид.ч. от ПИ с идентификатор 04279.162.3 по по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК, с площ от 5991 кв.м. /пет хиляди деветстотин деветдесет и един кв.м. , с адрес на ПИ: мест. "Гладно бърдо" , по землището на Благоевград,  трайно предназначение на територията: земеделска , начин  на трайно ползване: нива, при съседи: 04279.162.2,  04279.162.12,   04279.162.11,   04279.162.7,  04279.162.10  и 04279.162.1, а по документ за собственост:нива с площ от 5.991 дка, четвърта категория, мест."Голо бърдо" по землището на Благоевград,  представляваща  имот № 16003 , при граници/съседи/:   имот № 162001-нива на  н-ци на Атанас димитров Покровнишки,   имот № 000809- полски път на Кметство - Благоевград,  имот № 162007- нива на н-ци  на Иван Величков манов,   имот № 162004 - нива на н-цина Петър Иванов Кайменски и имот № 162002- нива на н-ци на  Йордан Атанасов Димитров, с  начална цена - 2151.20 лв /две хиляди сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/ ,
   1/28 ид.ч.  от ПИ с идентификатор № 04279.148.13 по по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК, с площ  от 5 990.00 кв.м. / пет хиляди деветстотин и деветдесет квм./ , с адрес на ПИ: мест."Мутишица"  по землището на Благоевград, трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на  трайно ползване: нива, при съседи: 04279.147.25,   04279.148.14,   04279.148.15,  04279.148.12,   04279.148.23, а по документ за собственост: нива с площ от 5 991 дка, седма категория, мест."Мутишица" по землището на Благоевград, представляваща имот № 148013, при граници/седи/:  имот № 148015-нива на н-ци на Гаврил Димитров Покровнишки, имот № 148014-нива на н-ци на Методи Гаврилов Димитров,   имот № 000807 - полски път на Кметство - Благоевград, имот № 148023- полски път на Кметство Благоевград и имот № 148012 - нива на наследници на Атанас Димитров Покровнишки, с начална цена 2 151.20 лв /две хиляди сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/.

           Наддавачът, може да направи повече наддавателни предложения.

Всяко наддавателно предложение се прави отделно.  

Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF  Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград.

Определям възможността за преглеждане на недвижимия имот от евентуални купувачи – всяка сряда в периода от 21.12.2018г. до 21.01.2019г. от 10.00 до 12.00 часа.

Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 22.01.2019г. от 10,00 часа в присъствие на участниците в търга.


                                                ДЪРЖАВЕН
                                                СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                        
                       
Посещение на ученици от IV основно училище "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград
На 13.12.2018г. в Районен съд Благоевград бяха на посещение ученици от IV основно училище "Димчо Дебелянов" гр.Благоевград. Инициативата бе по повод изминалия Ден на отворените врати, посветен на годишнина от подписването на Всеобщата харта за правата на човека и основните свободи, приета от ООН на 10 декември 1948г., както и в изпълнение на "Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която за поредна година участва и РС Благоевград. Учениците бяха посрещнати от председателя на съда - съдия Вера Коева, както и от ръководителя на Наказателното отделение на РС Благоевград - съдия Калина Иванова. Обучението премина в запознаване на децата със съдебната зала, с участниците в гражданския, респ.наказателен процес, с изясняване на ролята на съдията, прокурора, следователя и адвоката. Учениците бяха запознати и с основни правни понятия, със структурата на съдебната власт и нейното функциониране, както и с основните права и задължения на гражданите. В края на обучението всеки от учениците получи сертификат за участие.  ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На 10.12.2018г. Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград организираха за поредна година ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2018г. Провеждането на инициативата представлява реализиране на ежегодна информационна кампания, която тази година е под надслов „Открито за съдебната власт - ОПОЗНАЙ СЪДА ОТВЪТРЕ – ДЕН НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ“  - Ден на отворените врати за запознаване на гражданите с работните процеси в съда и популяризиране на алтернативните методи за разрешаване на спорове  и по специално на  „МЕДИАЦИЯТА – ДОБРОВОЛНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, БЪРЗИНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЗА – ПОЗИТИВЕН ИЗХОД ОТ КОНФЛИКТА“.

По този повод всички граждани и гости на Благоевград бяха поканени да посетят Съдебната палата на 10.12.2018г. от 10:00 часа. На партера на   съдебната сграда и в Медиационния център съдии , съдебни служители, адвокати и медиатори осъществяваха  срещи с граждани за популяризиране на  алтернативните методи за разрешаване на спорове и запознаване с ползите от тях. По три дела от граждански характер в Районен съд Благоевград съдиите извършиха препращане на спорове за разрешаването им към медиация. За деня на Отворените врати, посветени и на годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948г., бяха раздавани информационни материали,  презентираха се чрез мултимедия информационни клипове за медиацията и бяха проведени анкети с граждани.
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Организират на 10.12.2018г. провеждането на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ -   „ОТКРИТО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ - ОПОЗНАЙ СЪДА ОТВЪТРЕ – ДЕН НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ“  -
Ден на отворените врати за запознаване на гражданите с работните процеси в съда и популяризиране на алтернативните методи за разрешаване на спорове -  „МЕДИАЦИЯТА – ДОБРОВОЛНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, БЪРЗИНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЗА – ПОЗИТИВЕН ИЗХОД ОТ КОНФЛИКТА“
По този повод каним всички граждани и гости на Благоевград на 10.12.2018г. от 10:00 часа на партера на  Съдебната палата и в Медиационния център, в който да се осъществяват срещи с граждани за популяризиране на  алтернативните методи за разрешаване на спорове и запознаване с ползите от тях.

С уважение Ръководството на Окръжен съд Благоевград
                    Ръководството на Районен съд БлагоевградСеминар на тема: „Ефективна комуникация“
Регионалната секция на Национално сдружение на съдебните служители при Районен съд – Благоевград, съвместно с Регионалната секция на Национално сдружение на съдебните служители при Окръжен съд – Благоевград, организира обучение-семинар за съдебните служители на тема: „Ефективна комуникация“ с лектор Теодора Маринкова – обучител към НССС. Обучението се проведе на 23.11.2018г. в Съдебна палата – гр.Благоевград. В него взеха участие съдебни служители от Окръжен съд – Благоевград, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Гоце Делчев, Районен съд – Петрич,  Районен съд - Сандански, Районен съд – Разлог, Районен съд – Дупница, Районен съд – Шумен, Окръжна прокуратура – Благоевград и Районна прокуратура - Благоевград.

Участващите в семинара съдебни служители бяха приветствани от председателя на РС Благоевград – съдия Вера Коева, която изтъкна значението и ролята на съдебния служител, за значимостта на работата им за осигуряване на работата на магистрата и опосредяване на връзката на органите на съдебната власт с гражданите и останалите институции. Съдия Коева благодари на съдебните служители за проявената отговорност и професионализъм при изпълнение на служебните им задължения, като отчете приноса им  за реализиране на работните процеси в органите на съдебната власт и  им пожела здраве и успехи.

В първата част на обучението участниците бяха запознати с видовете комуникация, комуникацията в организацията и съвременните проблеми при общуването на работното място, с методите за ефективна комуникация. Във втората част на семинара беше разгледана електронната комуникация, която обхваща комуникацията в локалните компютърни мрежи, нетикета, информацията в интернет, електронната поща, електронния подпис, електронното правителство и комуникацията в социалните мрежи. На всички участници беше връчено удостоверение  за участие в обучение на тема „Ефективна комуникация”.
Назад НазадНапред Напред

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Февруари 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета