>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
Новини

О Б Я В Л Е Н И Е № 219/2011г.
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  ПРИ  РС - БЛАГОЕВГРАД
       
                        О Б Я В Л Е Н И Е    № 219/2011г.
      Подписаният  Снежана Тарпошева – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, НАСРОЧВАМ  ІV.2 -  втора публична продан на недвижим имот, представляващ 1/2 ид.ч. от   самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 04279.629.114.9.20, с предназначение - жилище, апартамент, който обект попада в сграда с идентификационен номер 04279.629.114.9, построена върху имот с идентификационен номер  04279.629.114, находящ се в Благоевград по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 година на изп.директор на АК, вписан с административен адрес: Броди"№ 30, вх.Б, ет.7, ап.20, с площ от 56.10 кв.м., при съседни самостоятелни обекти по схема № 3291/10.10.2006г., издадена от АК-СК-Благоевград: на същия етаж - 04279.629.114.9.19 и 04279.629.114.9.21, под обекта: 04279.629.114.9.17, като неразделна част от самостоятелния обект са: избено помещение № 14 с площ от 2.64 кв.м. и 2.18721% ид.ч. от общите части на сградата, който имот по доказателствен акт представлява апартамент № 20 на седмия етаж от жилищна сграда-блос № 30 построена върху общинска земя на ул."Броди" в комплекс 9-ти септември на Благоевград, който апартамент се състои от две стаи и кухня, целият със застроена площ от 56.10 кв.м., при съседи на жилището по доказателствен акт за собственост: изток-улица, запад-ст.клетка и апартамент № 21, север-апартамент № 19, юг-апартамент - 21, от долу-апартамент № 17, ведно с избено помещение № 14 с полезна площ от 2.64 кв.м., при съседи: изток-мазе № 13, запад - мазе № 15, север-калкан, юг-коридор, отгоре-жилище, както и 2.18721% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, собственост на длъжника по делото  В. С. М. от 9.00 часа на 17.06.2019  година до  17.00 часа на 17.07.2019 година,  при цена  6 750.00 лв /шест хиляди седемстотин и петдесет лева.        Върху имота има учредено право на ползване на  К. М. М..
Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF  Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград.

Определям възможността за преглеждане на недвижимия имот от евентуални купувачи – всяка сряда в периода от 17.06.2019. до 17.07.2019Г. от 10.00 до 12.00 часа.

Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 18.07.2019Г. от 10,00 часа в присъствие на участниците в търга.


                                                ДЪРЖАВЕН   СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                        
                       
Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“
Районен съд Благоевград бе удостоен с престижна награда – грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“, като е класиран на шесто място след изследване на сайтовете на всички 176 съдилища – районни, окръжни, административни, апелативни и върховни съдилища в страната.

Асоциация „Прозрачност без граници“  е българско национално представителство на международната антикорупционна организация Transрarency International, която провежда инициатива, фокусирана върху проучването и прилагането на стандарти и добри практики за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България.

На първо място в класацията е класиран ОС Благоевград, а след него се нареждат: РС – Бургас - на второ място; АпС – Бургас - на трето място; ОС – Варна - на четвърто място; Административен съд – Ямбол - на пето място и Районен съд Благоевград – на шесто място.

Изследването представлява  първото по рода си оценка на сайтовете на българските съдилища за тяхното съответствие с водещи международни стандарти и добри практики по осигуряване на публичност и прозрачност относно тяхната функционалност и полезност за потребителите чрез Интернет.

Оценката е поставена след задълбочено изследване на сайтовете на всички 176 съдилища в страната. По време на наблюдението на работата на онлайн платформите, съдилищата не са били информирани за проучването с цел поставянето на реална и обективна оценка.

Картата представя, както количествени данни от сравнително изследване на структурата, визията и функционалностите на интернет страниците, така и качествени параметри относно публикуваната информация.

В резултат на това изследване е създаден еталон за публичност и прозрачност за работата на съдилищата в България и карта на прозрачност на съдилищата, като оценката при ползването на тези критерии за работата на Районен съд Благоевград е оценена твърде високо, като на съда е отредено шесто място сред всички 176 съдилища в България, чиито сайтове са изследвани, а сред класацията от всички районни съдилища Районен съд Благоевград заема второ място.

Проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“
Национална конференция "За ефективността на правосъдието"
На 31.05.2019г.  в гр.Бургас се  състоя първата Национална конференция "За ефективността на правосъдието", организирана по идея на Висшия съдебен съвест, чрез Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика към Съдийската колегия“, Комисия „Съдебна администрация“ към СК и Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС.
В конференцията участие от Районен съд Благоевград взе председателя на съда – съдия Вера Коева.
Целта на форума е разрешаване на съществуващите в съдилищата проблеми, съобразявайки европейските препоръки и добри практики за опростяване на съдебните производства, за правилното управление на делата и въвеждане на нови технологии, както и условията, в които функционира българската съдебна система и начертаването на възможни законодателни промени за постигане на тези цели.
В Конференцията участие взеха Георги Чолаков - председател на Върховния административен съд, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Атанаска Дишева, Боряна Димитрова и Даниела Марчева - членове на Съдийската колегия на ВСС, Гергана Мутафова, Калина Чапкънова, и Георги Кузманов - членове на Прокурорската колегия на ВСС. Всеки съдебен окръг е представен от председателите на апелативни, окръжни и районни съдилища, както и от районни съдии, които да изразят волята и на колегите си в региона.
Форумът е насочен към първоинстанционното гражданско и наказателно правосъдие на ниво районен съд.  Конференцията бе разделена на няколко модула. Първият – за възможността за кратки мотиви и решения по дела, които не се отличават с фактическа и правна сложност, представяне на примерен модел за кратки мотиви на съдебни решения по определена категория дела.
Вторият модул е свързан с проблемите в заповедното производство и предлагане на изменения за постигане на по-голяма ефективност по тази категория дела, които на национално ниво са преобладаващия брой дела в районните съдилища.
По време на конференцията – Даниела Марчева – член на ВСС, представи проект за централизирана електронна обработка на заповедното производство, по който проект в момента работи ВСС по Програма за подкрепа на структурната реформа 2017 – 2020 на Структурния фонд. Предвижда се електронно обработване на заповедните дела, което да гарантира оптимално разпределение заетостта на съдилищата, а новите технологии да осигурят бързина на процеса на разпределянето им и съответно произнасянето по тях.
В края на Koнфepeнцияta бяха обобщени пpeдлoжeниятa и cтaнoвищaтa нa cъдиитe пo двeтe тeми и се взе решение да се пpeдлoжaт нa внимaниeтo нa пo-гopнитe инcтaнции, вĸлючитeлнo и нaй-вeчe нa Bъpxoвeн ĸacaциoнeн cъд, бeз чиятo „caнĸция“ или „пooщpeниe“ нe би cлeдвaлo дa ce paзвивaт пpaвни идeи, както и становище за приемане на нoв cтaндapт, cъoбpaзeн c Koнcтитyциятa и зaĸoнитe, oтнocнo пpoизнacянeтo и пиcaнeтo нa мoтиви ĸъм cъдeбнитe aĸтoвe пo oпpeдeлeни дeлa. Взето беше и решение дa ce oтпpaвят пpaгмaтични пpeдлoжeния зa измeнeниe нa зaпoвeднoтo пpoизвoдcтвo, ĸoитo BCC ce aнгaжиpa дa пoдĸpeпи мaĸcимaлнo бъpзo пo зaĸoнния peд.
Като конкретен резултат се взе решение да се предложи изменение в ГПК в чл. 236, aл. 2 oт ГПK ĸaтo ce дoпълни c нoв тeĸcт „пo дeлa, ĸoитo нe cъcтaвлявaт фaĸтичecĸa и пpaвнa cлoжнocт, и пpи изцялo yвaжaвaнe нa мoлбитe, cъдът мoжe дa пocтaнoви peшeниe в зaceдaниeтo, в ĸoeтo ca пpиĸлючeни ycтнитe cъcтeзaния, ĸaтo в мoтивитe cи пocoчи caмo, чe ca нaлицe нopмaтивнo пpeдвидeнитe пpeдпocтaвĸи зa yвaжaвaнe нa мoлбaтa“. Koмeнтиpa ce cъздaвaнe нa нoвa paзпopeдбa ĸъм чл. 237 нa ГПK “Cъдeбнoтo peшeниe пpи пpизнaниe нa иcĸa нe пoдлeжи нa oбжaлвaнe“. Пpeдлaгa ce нoвa paзпopeдбa и пo oтнoшeниe нa пъpвoинcтaнциoннитe гpaждaнcĸи дeлa: „Гpaждaнcĸи дeлa, пo ĸoитo липcвa фaĸтичecĸa и пpaвнa cлoжнocт, и c paзмянaтa нa ĸнижa ca пpeдcтaвeни вcичĸи дoĸaзaтeлcтвa и, aĸo cъдът пpиeмe, чe нe e нeoбxoдимo изcлyшвaнeтo нa cтpaнитe, мoжe дa paзглeдa дeлoтo в зaĸpитo зaceдaниe, ĸaтo пpeдocтaви нa cтpaнитe възмoжнocт дa пpeдcтaвят пиcмeни зaщити. Cъдът paзглeждa и peшaвa дeлoтo в зaĸpитo зaceдaниe и ĸoгaтo cтpaнитe пoиcĸaт тoвa“.
Пoиcĸaнo бe дa ce ceзиpa Koнcтитyциoнният cъд oтнocнo нeoбxoдимocттa oт тълĸyвaнe нa нopмaтa нa чл. 121, aл. 4 нa Koнcтитyциятa нa Peпyблиĸa Бългapия oтнocнo ĸoи cъдeбни aĸтoвe ca aĸтoвe нa пpaвopaздaвaнe cпopeд cмиcълa нa чл. 121, aл. 4 Koнcтитyциятa. (Teĸcтът нa чл. 121, aл. 4 глacи: Aĸтoвeтe нa пpaвopaздaвaнeтo ce мoтивиpaт)
Ha oбщитe cъбpaния нa Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии нa BKC, и нa ИBCC щe бъдaт изпpaтeни oбoбщeнитe и бeзcпopни пpeдлoжeния, вeднo c „ĸaтaлoгa“ нa пpoизвoдcтвaтa, зa cтaнoвищa. Haпpaвeнитe oт мaгиcтpaтитe пpeдлoжeния зa измeнeниe нa ГПK, вĸлючитeлнo и зa въззинoтo пpoизвoдcтвo, пpeдcтaвeнo oт Oĸpъжeн cъд – Бypгac, и ĸoмeнтapитe пo тяx, щe бъдaт пpeдocтaвeни нa вcичĸи yчacтници в Koнфepeнциятa зa изpaзявaнe нa cтaнoвищe в cpoĸ дo 20 юни.Среща между окръжни и районни съдии от областта, членове от Националното бюро за правна помощ, представители на Висшия адвокатски съвет и адвокати от Благоевградската адвокатска колегия
На 23.05.2019г. по инициатива на Висшият адвокатски съвет в Окръжен съд – Благоевград, се проведе среща между окръжни и районни съдии от областта, членове от Националното бюро за правна помощ, представители на Висшия адвокатски съвет /ВАС/, както и адвокати от Благоевградската адвокатска колегия.
На срещата присъстваха: Председателят на Висшия адвокатски съвет – Ралица Негенцова; зам.председателя на ВАС- Людмил Рангелов; Емил Ядков–член на ВАС; Председателят на Окръжен съд – Благоевград–Катя Бельова, председателите на районните съдилища–Вера Коева–РС–Благоевград, Николинка Бузова– РС– Сандански, и.ф. председателя на РС-Разлог–Велина Полежанова; Иван Чолаков–председател на Адвокатски съвет Благоевград; Мария Георгиева–секретар на Адвокатски съвет-Благоевград; членове на Адвокатски съвет-Благоевград зам.председателя на НБПП – Наталия Илиева; Петя Добрева-главен секретар на НБПП; съдии и адвокати от Благоевградски съдебен район.
Срещата протече в духа на конструктивизъм и на нея бяха поставени проблеми, свързани с прилагането на Закона за правната помощ, и определянето и назначаването на особени представители и служебни защитници. След разглеждане практиката в Благоевградският съдебен район и становището на участниците в срещата бяха обсъдени действия за разрешаване на поставените въпроси.

Още по темата: 
https://blagoevgrad.regiona.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE/

https://www.blagoevgrad.eu/v-okrzhen-sd-blagoevgrad-debatiraha-po-problemi-svrzani-s-prilaganeto-na-zakona-za-pravnata-pomoshh.html

https://www.24chasa.bg/region/article/7468790Полагане цветя пред паметната плоча на италианския магистрат Джовани Фалконе
На 23.05.2019г. се навършиха 27 години от смъртта на италианския магистрат Джовани Фалконе. По повод на тази годишнина и за отдаване почит на живота и делото му, посветени изцяло на защита на правосъдието, правовия ред и законност екипът на Общинският съвет по наркотични вещества със съдействието на Община Благоевград и магистрати от района поднесоха цветя на паметната му плоча, намираща се пред сградата на Съдебната палата – Благоевград.
От страна на Районен съд Благоевград цветя с почит и признателност пред паметната плоча на Джовани Фалконе положи съдия Калина Иванова – Ръководител на Наказателното отделение в съда.
Официален гост на събитието бяха и г-жа Джованина Паскуалоне – представител от Италианското посолство в България. Присъстваха също представители на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гл.ас. д-р Марияна Шехова – Канелова, както и представители на Окръжен съд – Благоевград и на Окръжна прокуратура Благоевград – прокурор Ивайло Филипов.

Още по темата:

www.tinyurl.com/y53u2h6a

www.tinyurl.com/y4t2etsvНазад НазадНапред Напред

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Юни 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета