>
С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Новини

О Б Я В Л Е Н И Е № 218/2011г.
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  ПРИ  РС - БЛАГОЕВГРАД        
                 
                        О Б Я В Л Е Н И Е    №  218/2011г.
      Подписаният  Снежана Тарпошева – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, че  НАСРОЧВАМ първа публична продан на неподеляем  недвижим имот -  представляващ жилище, апартамент, заснет с идент.№ 04279.613.201.1.3, находящ се в сграда № 1, разположена в поземелен имот с идент.№ 04279.613.201, по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-23/10.05.2006г. на Изп.директор на АК-Благоевград, вписан с административен адрес: Благоевград, ул."Антим І" № 1, ет.3, ап.2 /на втори жилищен етаж/, с площ 70.43 кв.м.,  при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта - имот с идент.№ 04279.613.201.1.2, над обекта-няма, ведно с половината от голямото зимнично помещение, която половина е от към източната страна, от страната на главния дрегер и площада-улица откъм моста, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и който обект, по документ за собственост представлява втори жилищен етаж, състоящ се от кухня, дневна, спалня, антре и тоалетна, със застроена площ от 120 кв.м., находящ се в масивна жилищна сграда /къща/, построена в имот с пл.№ 1250, който заедно с дворни места с пл.№ 1249 и 1251, образуват съсобствен парцел ІІ, в кв.227 по плана на Благоевград,  с начална цена 62 870.40 лв/шестдесет и две хиляди осемстотин и седемдесет лева и четирдесет стотинки/ в периода от 9.00 часа на  24.09.2018 до 17.00 часа на  24.10.2018година.        
         Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по  Набирателна сметка /ДСИ/ - Районен съд – Благоевград,  IBAN  BG74CECB979033G0070700  в ЦКБ-АД- Благоевград
             Отварянето на предложенията ще бъде извършено 25.10.2018г.. от 10,00 часа в присъствие на участниците в търга в кабинет № 19 на първия етаж от сградата на Съдебната палата – Благоевград.
              Определям време за оглед на продавания имот, предмет на публичната продан, в периода от 24.09.2018. до 24.102018г.. от 16.00 ч. до 18.00ч.

ДЪРЖАВЕН   СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                          Общо събрание на съдиите и служители при Районен съд Благоевград
На 01.03.2018г. се проведе Общо събрание на съдиите и служители при Районен съд Благоевград за обсъждане на годишния отчетен доклад за дейността на Районен съд Благоевград за 2017г. Председателят на PC Благоевград - съдия Вера Коева откри събранието, на което присъстваха още Заместник-председателя на Районен съд Благоевград и ръководител Гражданско отделение - съдия Гюлфие Яхова, Ръководител Наказателно отделение - съдия Калина Иванова, съдия Георги Янев, съдия Кристина Панкова, съдия Силвия Николова, съдия Габриела Тричкова, съдия Гергана Симеонова, съдия Димитър Беровски, съдия Емилия Дончева, съдия Атанас Иванов, съдия Снежана Тарпошева - Държавен съдебен изпълнител, съдите по вписванията - Камелия Балабанска и Павлина Шутева, служителите на Районен съд Благоевград, както и по покана на ръководството на Районен съд Благоевград на Общото събрание присъстват: За Окръжен съд Благоевград - съдия Петър Узунов; За Административен съд Благоевград - съдия Марияна Мицева; Районна прокуратура Благоевград - Административен ръководител на Районна прокуратура Благоевград прокурор Борислав Ковачки; ОДМВР - Благоевград - заместник-директора Димитър Кръстев; За Адвокатска колегия Благоевград — Председател на Адвокатска колегия Благоевград адвокат Пенко Ненов ; За Областно звено „Охрана" Благоевград - Началник на Областно звено „Охрана" Благоевград Тодор Сарандев.
В отчетния доклад накратко се направи обобщена статистика на постъпилите през  2017 година -  общо 6110 новообразувани дела, от които 3565 броя граждански и 2545 броя наказателни дела и 9 продължаващи дела под същия номер. Наред с висящите към края на предходния отчетен период 796 дела, през изминалата година са стояли за разглеждане 6915 дела, от които са приключени общо 6129 дела. Останали несвършени дела към края на отчетния период са 786 броя дела. Средната месечна натовареност на съда по щат за 2017 година е била 38,42 дела на съдия спрямо делата за разглеждане и 34,05 броя дела спрямо свършените такива, т.е. натовареност, изчислена само върху реално отработеното време, което за изминалата година е 151,5 човекомесеца, при 180 човекомесеца възможни при пълен щат на съдиите. През 2017 година от всичко свършените дела в Районен съд - Благоевград - 6129 дела, в тримесечен срок са приключени 5325 дела или 87% от всички приключени дела, което показва изключително висок процент на срочно правораздаване.Граждански дела - През 2017 година в PC - Благоевград са постъпили 3565 нови граждански дела, при 2992 броя граждански дела за 2016 година и 2885 броя за 2015 година, т.е. през последните три години е налице трайна тенденция на увеличаване броя на гражданските дела, като спрямо 2016 година са постъпили 573 дела повече, а спрямо 2015 година са постъпили 680 броя граждански дела повече. През 2017 година в Районен съд - Благоевград са образувани 2264 броя заповедни производства, при 1760 броя през 2016 година и 1555 броя през 2015 година, т.е. увеличението на заповедните производства спрямо 2016 година е с 504 броя повече и спрямо 2015 година е със 709 дела повече.

Направи се кратък обобщен анализ на работата на двете обособени в съда отделения - наказателно и гражданско, натовареност, срочност, резултат от инстанционен контрол, както и работата на всяка една от службите в съда, взаимодействието помежду им, както и взаимодействието на съда с останалите органи и институции, съответстващи на нивото на органа на съдебната власт. Анализирана бе работата на съдебно - изпълнителна служба при РС Благоевград, Службата по вписванията, както и Бюро съдимост. Засегнати бяха въпросите за материално - техническата обезпеченост, информационните технологии и др., както и се отразиха добрите практики, инициативи и програми, по които деен участник и през отчетната година се открои Районен съд Благоевград, за което съдии бяха и персонално наградени с почетни грамоти от Висшия съдебен съвет. За повече информация и запознаване с пълния текст на отчетния доклад може да прочетете тук.
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017г.
На 15.12.2017г.  в съдебната палата съвместно с Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград се проведе - „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017г.“, посветен на 69 – тата годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека /Харта за правата на човека/ на ООН.
По този повод ръководствата на двете съдилища проведоха конкурс  за детска рисунка на тема „СЪДЪТ - ПРЕЗ МОИТЕ ДЕТСКИ ОЧИ“ , в който  взеха  участие ученици от 1 до 7 класове от основните училища на Благоевград.
На партера на съдебната палата бяха изложени общо 47 броя рисунки от ученици от II Основно училище „Димитър Благоев“ град Благоевград, III  Основно училище „Димитър Талев“, V Основно училище „ Георги Измирлиев“ и VIII Основно училище „Арсений Констенцев“ град Благоевград. На всички участници бяха раздадени грамоти и предметни награди, като се извърши и класиране по критерия масово участие. На първо място бе класирано VIII Средно училище „Арсений Констенцев“ Благоевград. На второ място V Средно училище „Георги Измирлиев“ град Благоевград и на трето място II Основно училище „Димитър Благоев“ Благоевград и III Основно училище „Димитър Талев“ Благоевград. Награждаването  на участниците и училищата се извърши от Председателя на Окръжен съд Благоевград г-жа Катя Бельова, която поздрави децата за таланта, ентусиазма и изявената гражданска позиция в техните рисунки. Изразена бе благодарност на учителите, родителите и директорите на училищата за подкрепата и насърчаването на участието на децата в инициативата. Независимо от крехката детска възраст на преобладаващия брой участници от 1 и 2 те класове на посочените училища, децата впечатлиха с използваните изразни средства, тяхната пъстрота и многообразие, с което показаха завидни познания по отношение структурирането на съдебната власт в страната; начинът на организиране на съдебния процес; ролята на всеки един участник в съдебните процедури, а предвид пъстротата на рисунките показаха и своето положително възприятие за съда като разпознаваема институция.
С провеждането на „Деня на отворените врати 2017г.“ под тази форма  благоевградските съдилища и прокуратури успяха да се огледат през невинните и чисти детски очи, през които работата на магистрата бе показана като цветна, пъстра и пресъздадена през детския мироглед.ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017г.
След награждаването и изказаните приветсвия и пожелания учениците, заедно с техните родители и учители бяха поканени от Ръководствата на двете съдилища да покажат рисунките си и всяко от тях да разкаже какво е изобразил на нея и с изразните средства на изобразителното изкуство какво послание е искал да пресъздаде.
След това децата бяха поканени да разгледат сградата на Съдебната палата в Благоевград, както и специално бяха въведени в съдебна зала и запознати със ситуирането на участниците в съдебния процес в залата.
Съдия Вера Коева  - Председател на Районен съд Благоевград разясни на децата основните права и задължения при посещение в Съдебната палата, като посочи мястото на съдията, което в случая за целите на обучение с тога взе участие съдия Гюлфие Яхова – заместник – председател на  Районен съд Благоевград, а от страна на Районна Прокуратура Благоевград участва прокурор Анита Димова заместник районен прокурор на РП Благоевград.Срещи с ученици в СУИЧЕ и в Благоевградска професионална гимназия
В изпълнение на поетите ангажименти на Районен съд Благоевград в Образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" съдия от РС Благоевград и прокурор от РП Благоевград участваха в две срещи с ученици, проведени на 01.12.2017г. в СУИЧЕ и на 12.12.2017г. в Благоевградска професионална гимназия. Темите на разговорите с ученици от 10, 11 и 12 клас бяха насочени към превенция на дейности с наркотични вещества и хулигански прояви. Под формата на свободна дискусия бяха поставени на вниманието на аудиторията въпроси, свързани с негативните последици от държане, употреба, разпространяване и др. дейности с наркотични вещества и прекурсори. Вредите от такива действия бяха илюстрирани с казуси от съдебната практика, Акцент на дискусията беше законовата забрана за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества и негативните последици от нарушаването на забраната, рефлектиращи върху извършителя, но и върху собственика на автомобила, който го е предоставил за управление на водача. Вниманието на аудиторията беше насочено и към забраната за извършване на хулигански действия, нарушаващи реда и спокойствието на обществени места и по време на спортни мероприятия, като беше дефинирано поведението, прието от закона като хулиганско и учениците бяха запознати с предвидените мерки и наказания за такова поведение. Дискусиите протекоха при видим и жив интерес на участниците, които разказваха и свой опит, както и поставиха важни въпроси на съдията и прокурора, участващи в дискусиите.Назад НазадНапред Напред

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Октомври 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца