>
             Стартира участието на Районен съд Благоевград в образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2017/2018г.             С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Дела с медиен интерес
нахд №211/ 2013г.
На 12.02.2013г. се проведе публично съдебно заседание по нахд №211/ 2013г., на което бяха разпитани нарушителите и всички призовани свидетели. След съвещание съдът прецени, че деянието представлява престъпление по НК, поради което прекрати делото и изпрати съставения акт на Районна прокуратура по компетентност.


нахд №211/ 2013г.
В РС-Благоевград е образувано нахд №211/ 2013г. въз основа на внесен Акт за констатиране на дребно хулиганство срещу Маргарита Асенова Бербатова, Димитринка Антонио Ганчева-Бербатова и Бетина Георгиева Апостолова. С акта за дребно хулиганство  Маргарита Бербатова и Димитринка Бербатова  са обвинение в извършването на непристойна проява на 30.01.2013г., около 17.00ч. на ул."Пере Тошев" в  Благоевград , квалифицирана  от актосъставителя като дребно хулиганство, изразяващо се в скарване,  използване на цинизми  и нанасяне на побой спрямо журналистката  на вестник "Струма" Бетина Апостолова, а последната е обвинена в извършването на непристойна проява , квалифицирана с акта като дребно хулиганство и   изразяващо се  в отправяне на същата дата на  обидни реплики към Бербатови на публично място. Делото е разпределено   на съдия Мирослава Йорданова и е насрочено за разглеждане в публично съдебно заседание на 12.02.2013г. от 11.00ч. За тази дата са призовани 15 участници /нарушители, свидетели от Сектор" БОП", полицейски служители и журналисти/, като всички участници, ведно с адвокатите на нарушителите са  редовно и надлежно призовани за  насроченото  съдебно заседание .н.о.х.д.№ 937 /2007г.
Днес  в Районен съд–Благоевград приключи н.о.х.д.№ 937 /2007г. , заведено по Обвинителен акт на РП-Благоевград  срещу ХРИСТИЯН СТОЯНОВ ИВАНОВ, БОЯН ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ, СТЕФАН АТАНАСОВ ПЕТРОВ,  ГЕОРГИ МАСТЕВ, СТОЯН СТЕФАНОВ ДЕШЕВ, ЛЪЧЕЗАР НАДЕВ ДОБРЕВ и МЕТОДИ ОГНЯНОВ КИРЧАНОВ, във връзка с обвинение за отвличане на лице от женски пол  през 1999г. за първите трима, с цел да бъде предоставяно за развратни действия извън границите на страната/Италия, Македония или Гърция/, обвинение за склоняване към проституция на лице от женски пол–за Мастев, обвинение за умишлено улесняване и то в условията на съучастие за противозаконното лишаване от свобода на лице от женски пол – за Дешев , Добрев и Кирчанов и обвинение за принудително съвкупяване с лице от женски пол, принудено към това със сила, ведно с противозаконно лишаване от свобода на същото лице-за Добрев и Кирчанов . С присъдата си съдът, след като анализира доказателствата по делото и съобрази закона, призна Християн Иванов за невиновен и го оправда по повдигнатото му обвинение, призна Боян Зафиров, Стефан Петров, Стоян Дешев, Лъчезар Добрев  и Методи Кирчанов за виновни по повдигнатото им обвинение и им наложи наказания, както следва: "Лишаване от свобода" за срок от 6 г. при трог затворнически режим- за Зафиров, "Лишаване от свобода" за  срок от 4 г.  при строг затворнически режим  -за Петров, "Глоба" в размер на 1000лв. по чл.78а от т НК-за Дешев, който бе освободен от наказателна отговорност, "Лишаване от свобода" за срок от  по 6 години -за Добрев и Кирчанов, които да изтърпят при условията на строг затворнически режим.  
    Със същата присъда съдът прекрати наказателното производство срещу македонският гражданин Мастев поради изтекла абсолютна давност и уважи гражданският иск на пострадалата от  престъпленията   за сумата  общо от 50 000 лв. При постантовяване на присъдата си съдът прие, че липсват достатъчно доказателства за виновността на Христо Иванов, поради което  същият бе опрадан по повдигнатото му обвинение.  
    По отношение на осъдените подсъдими съдът констатира, че са събрани достатъчно категорични преки и косвени доказателства за виновността и извършителството на всеки от тях относно престъпленията, в които са обвинени от Районната прокуратура. При индивидуализирането и определянето на наказанията за осъдените лица, съдът отчете дългият период от извършване на престъпленията до налагане на наказанията, свръзано и с прилагането на по-благоприятен закон във времето за тези извършители съгласно Наказателния кодекс. Престъплението, в което бе обвинен подсъдимият Дешев бе преквалифицирано в по-леко такова, поради недоказаност на първоначалното обвинение, което наложи освобождаването му от наказателна отговорност и налагането на административно наказание по чл.78а от НК. Всички възражения на защитата относно допуснати технически нередовности на обвинителният акт, съдът прие за неоснователни и счете, че процесуалните действия по отстраняването на такива биха накърнили съществено правата на подсъдимите, поради голямата продължителност на наказателният процес от досъдебната му фаза / над 7 години/ и допълнителното удължаване на неговата висящност извън разумните срокове по чл.6 на ЕКЗПЧОС.н.о.х.д.№366 от 2011г.
Днес в Районен съд-Благоевград приключи н.о.х.д.№366 от 2011г. с подсъдим Васил Петров /по прякор Бахамата/. С присъдата си по делото, съдът осъди Петров на “Лишаване от свобода” за срок от 3 години, които да изтърпи  в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим на изпълнение, като го призна за виновен в това  че  за времето от 08.01.2006 г. до 09.01.2006 г. в Благоевград, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал в Стоян Георгиев Смилянски и Евгени Георгиев Смилянски, и двамата от Благоевград, заблуждението, че ще стане гарант на Стоян Георгиев Смилянски и ще го спаси от групировка, на която Стоян Смилянски дължи пари, както и че ще уреди да бъде отпуснат кредит в размер на 28 000 лева от банка „Булбанк” на Стоян Георгиев Смилянски, като  причинил имотна вреда на Евгени Георгиев Смилянски в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева, представляващо престъпление измама  по чл. 209, ал.1 от НК.Със същата присъда, съдът присъди на пострадалият Евгени Смиленски обезщетение от 6000лв за причинените му имуществени вреди от извършената измама.
    За да постанови присъдата си съдът прие, че по делото са ангажирани множество писмени и гласни доказателства за извършване на описаната в обвинението измама от страна на подсъдимият Петров, докато неговата защитна теза в процеса не бе доказана по делото и напълно опровергана с разпита на посочените от него свидетели Друсански, Качулски, както и с показанията на св.Бисер Богдански. Представените данъчни декларации за доходите на Петров и неговата съпруга през 2005-2006г.  също опровергаха твърдението му, че е бил материално обезпечен и не е имал нужда от парични средства, които да си набавя чрез измама.Съдът отчете като смекчаващи обстоятелства дадените обяснения на Петров и семейното му положение, а като отегчаващи –предходните му осъждания, включително и за измама, реализирането едновременно на две форми на престъплението измама/ чрез възбуждане и поддържане на заблуждение/ едновременно срещу две лица, както и значителният размер на причинените вреди на пострадалият Смилянски от 6000лв. При този известен баланс на смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, съдебният състав наложи предвиденото от закона наказание “Лишаване от свобода” около средният размер по действащата редакция на чл.209, ал.1 от НК към датата на извършване на измамата /08.01.2006г./
   Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд –Благоевградн.о.х.д.№458/2009г.
Днес в РС-Благоевград приключи н.о.х.д.№458/2009г., което бе образувано по обвинителен акт на РП-Петрич против Любомир Иванов Агов,   бивш служител на Управление “Пътни такси и разрешителни”, гр.София по обвинение за извършени три престъпления   по чл.311 ал.1 НК, във вр. с чл.20 ал.3 от НК.  и против   д-р Иван Атанасов Георгиев, д-р Славчо Кирилов Иванов, д-р Иван Стоянов Илиев и д-р Орлин Ангелов Цветков - лекари при “Медицински център I гр.Сандански”, във връзка с повдигнатите им обвинения за извършени три престъпления по чл.311 ал.1 НК, във вр. с чл.20 ал.2 от НК.

Съдът прие за недоказани обвиненията, че Агов като подбудител умишлено в три отделни случая е склонявал лекарската консултативна комисия, с участието на д-р Иван Атанасов Георгиев, д-р Славчо Кирилов Иванов, д-р Иван Стоянов Илиев и д-р Орлин Ангелов Цветков, действащи при съучастие и в различни състави, в кръга на службата си, да съставят неистински официални документи – болнични листове за временна нетрудоспособност, с които да удостоверяват  неверни обстоятелства, а именно, че Агов страда от определени заболявания и е нетрудоспособен, с цел тези документи да се използват за удостоверяване на горното  пред Управление “Пътни такси и разрешителни”, гр.София. От изслушаните и приети в съдебнатра фаза съдебно-медицински експертизи се установи, че Агов е страдал от отразените в болничните листове заболявания, както към инкриминирания период, така и понастоящем, което изключи възможността лекарите да са отразили съставените болнични листове неверни обстоятелства относно заболяванията му.


н.о.х.дело № 102/2011г.
На 21.07.2011г. приключи  н.о.х.дело № 102/2011г., което бе образувано по обвинителен акт на РП-Благоевград против  екс полицая Васил Марков Бойчев, във връзка с вмененото му престъпление по чл.152 ал.1 т.2 НК. Съдебният състав единодушно реши, че деянието е доказано по безспорен и несъмнен начин, поради което и на основание чл.152 ал.1 т.2 НК във връзка с чл. 54 от НК му наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ години при първоначален общ режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип.


н.о.х.дело №451/2009г.
Днес в РС-Благоевград приключи н.о.х.д.№451/2009г., което бе образувано по обвинителен акт на РП-Благоевград против Кмета на Община-Симитли и бизнесмена Велко Давидов, във връзка с вменено им престъпно присвояване на парични средства от държавата /сумата от 14751 лв./, отпуснати от нарочна държавна комисия за възстановяване на последици от бедствия и аварии /разрушен мост на с.Мечкул в Община-Симитли/. Според обвинителният акт, това присвояване е извършено в условията на съучастие от Апостолов и Давидов, същото е в особено големи размери и за реализирането му е извършено и друго улесняващо документно престъпление от страна на Давидов, чрез съставянето на документ с невярно съдържание /Протокол акт образец 19 за извършени СМР по възстановяване на моста/. В хода на процеса обаче не се доказа, че Апостолов и Давидов са извършили отклоняване и присвояване на посочената сума, с което да увредят държавата, не се доказа също, че са познавали преди процесната дата, както и, че е имало общност на умисъла за извършване на подобно престъпление. Според извършен одит на документите и счетоводството в Община-Симитли във връзка с възстановяването на този мост, Кметът на Община-Симитли е мотивирал искането за отпускане на държавните средства въз основа на надлежни документи, издадени от компетентна комисия от специалисти в общината, същият е провел процедура за малка обществена поръчка и възложил възстановяването на моста на фирмата на Давидов при спазване на правилата и нормативните актове за това, а в последствие е и разплатил посочените в надлежно изведени документи СМР/Протокол акт образец 19/, чрез платежни нареждания именно за целта, за която държавата е предоставила отпуснатите средства на Община-Симитли. Заради последното и като прие за недоказано, че Апостол Апостолов  е извършил от обективна и субективна страна твърдяното от прокуратурата присвояване, съдът призна същият за невиновен и го оправда по така повдигнатото му обвинение. По аналогични причини съдът оправда за присвояване в условията на съучастие и Велко Давидов.
   н.ч.х. дело №299/2010г.
  Днес в Районен съд -Благоевград приключи н.ч.х. дело №299/2010г., което  бе образувано по тъжба на Кмета на Община-Кюстендил Петър Паунов срещу Димчо Димитров, с която на последният бе вменено престъпление клевета заради разпространени позорящи обстоятелства и преписано престъпление на Петър Паунов. Според тъжителят, чрез  докладна записка на Димитров от 15.10.2009г., подадена до Областният Управител на Област-Кюстендил, подсъдимият  е материализирал твърдението, че Кмета Паунов е допуснал редица нарушения на закона и процедурите и в нарушение на обществения  интерес за получаване на лична облага е предложил  на  ОбС-Кюстендил сключване на договор с инвеститор, конкурент на фирмата на Димитров. Съдът като съобрази всички доказателства в процеса и закона прие, че Димитров е извършил от обективна и субективна страна престъплението клевета като е разпространил позорящото обстоятелство, че Петър Паунов , в качеството си на Кмет на Община-Кюстендил  е получил лична облага  при изпълнение на служебното си задължение да предложи пред ОбС-Кюстендил сключването на договор с инвеститор, чиято дейност е конкурентна на тази, извършвана от фирмата на подсъдимият Димитров . По делото не се доказа, че Паунов е имал някакви отношения с предложеният инвеститор, както и, че е получил облага от изпълнение на служебните си задължения за  предлагане сключването на договор с него пред ОбС-Кюстендил, което е било известно на Димитров.За това престъпление и като прие, че са на лице всички кумулативни предпоставки по чл.78а, ал.1 от НК, съдът призна подсъдимият за виновен и  наложи на Димитров административно наказание "Глоба" в размер на 700 лв. За причинените неимуществени вреди  на тъжителя Паунов от това престъпление, на основание чл.52 от ЗЗД, съдът присъди обезщетение в размер на 1000лв.
   По отношение на твърдяното с тъжбата престъпление, изразяващо се в преписано престъпление на Паунов от подсъдимият Димитров с тази негова докладна записка, както и за публично оклеветяване на тъжителя чрез този документ, съдът прие обвинението в тъжбата за недоказано, призна подсъдимият за невиновен и го оправда по тази част от обвинението срещу него.Извлечение от Решение №144/06.01.2011г. по Н.а.х.д.№1638/2010г. по описа на РС-Благоевград
Във връзка с приключило н.а.х.д.№1638/2010г. по описа на РС-Благоевград, с нарушител Любомир Ангелов Богданов от гр.София, квалифициран в медийното пространство като “шофьора на фолк певицата Мария” и разпространяваната в някои медии невярна информация от участници в процеса за естеството на делото, в това число и от св.Мария Андонова, публикуваме диспозитива от влезлият в сила съдебен акт по въпросното дело. В съдебното решение ясно и изрично е посочено, че  производството по делото не касае нарушения на Богданов по ЗДвП, в това число и негово неправилно паркиране в ЦГЧ на Благоевград на процесната дата, а нарушение по Указа за борба с дребно хулиганство, изразяващо се в оскърбително отношение и държане към полицейски служители, като орган на властта, извършено демонстративно и по хулигански подбуди в присъствието на десетки други граждани, намиращи  се пред процесното  заведение на Благоевград. За въпросното неправилно паркиране, на Богданов е издаден АУАН по чл.18 от НОСООР на ОС-Благоевград, който акт въобще не е бил предмет на разглеждане и преценка в приключилото  н.а.х.д.№1638/2010г.
 Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Май 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца