>
             Стартира участието на Районен съд Благоевград в образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2017/2018г.             С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Новини
Работна среща
На 15.11.2017г. се проведе работна среща с директора на Областна служба "Изпълнение на наказанията" в град Благоевград  - господин Милан Миланов,  г-жа Ганка Тулева - инспектор в Областна служба "Изпълнение на наказанията" Благоевград и съдии от Наказателното отделение при РС Благоевград. На срещата бяха обсъдени теми във връзка с взаимодействието на двете институции, както и дейността на пробационната служба в помощ на съда при изготвяне на предсъдебни  доклади по наказателни дела.Образователна програма - "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"
На 14.11.2017г. съдия Емилия Дончева  от РС Благоевград и прокурор Анита Димова - Заместник Административен ръководител на Районна Прокуратура Благоевград взеха участие в Образователна програма - "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", като проведоха лекции в час на класа на учениците от 8-те и 9-.те класове от Благоевградска Професионална Гимназия град Благоевград, на теми - "престъпления, извършени от наркозависими лица. Превенции и мерки срещу употреба на наркотични вещества. Наказания и санкции при употреба и разпространение на наркотични вещества" и на тема "Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското  насилие и тормоз в училище и извън него".


Образователна програма - "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"
На 10.11.2017г. в Районен съд Благоевград започна реализирането на Образователна програма - "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", като първото проведено мероприятие беше изнасяне на лекция сред учениците от 10 А клас от Средно училище за изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски" Благоевград. Лектори бяха съдия Вера Коева - председател на Районен съд - Благоевград и прокурор  Цветана Гогова от Районна прокуратура - Благоевград. Темата на лекцията бе - "Разпределение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет".


Образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"
Във връзка с участие на РС Благоевград в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и за учебната 2017/2018г., РС Благоевград, съвместно с РП Благоевград и РУО Благоевград на 10.11.2017г. стартира първия образователен модул сред ученици от 10 те класове в Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“ гр.Благоевград, на тема „Разпределение на властите според конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“. Лекциите ще се провеждат в сградата на самите училища – партньори по Образователната програма в часовете по Етика и право. За обучението са предвидени освен устни, визуални презентации и провеждане на последваща анкета – дискусия с учениците по темата.


Съобщение
На 15.11.2017г. от 10:00 часа Районен съд Благоевград ОБЯВЯВА провеждане на - "ДЕН НА МЕДИАЦИЯТА В ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД - 15.11.2017г."
Програма на събитието


Участие на съдия Емилия Дончева в предаването на Радио Благоевград "Правосъдие близо до хората"
На 09.11.2017г. съдия Емилия Дончева от Районен съд Благоевград взе участие в предаването на Радио Благоевград - Правосъдие близо до хората с водещ Райна Ванчева. Тема на предаването са последните изменения в Гражданско - процесуалния кодекс, в сила от 31.10.2017г., с които се въведоха нови изменения на правилата на заповедното производство, както и в изпълнителния процес. Слушателите бяха запознати с правата и съответно задълженията им при получаване на съобщение от съда във връзка с образувано срещу тях заповедно или изпълнително производство, както и  последиците при неявяване в съответни съд за запознаване със съдебните книжа в случаите на залепване на уведомление. Целта на рубриката е действащи магистрати да разясняват правата на гражданите, да повишават доверието в съдебната система, както и да се способства за развитие на правната култура на обществото.Образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"
Във връзка с продължаване реализирането на Образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"  Районен съд Благоевград е заявил участие и в програмата и за учебната 2017/2018г. съвместно с Районна прокуратура Благоевград. Осъществен е контакт и с Регионалното управление на образованието Благоевград и са определени съдилищата - партньори в проекта - Благоевградска професионална гимназия, Средно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски" и Националната хуманитарна гимназия "Св.св.Кирил и Методий". Програмата има за цел повишаване информираността на учениците за структурата, функцията и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие и агресия, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие, повишаване доверието към съдебната власт, реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика. Методиката на провеждане на образователната програма е свързана с провеждане на лекции сред учениците по предварително уточнен график и теми в часовете по етика и право или в часа на класния ръководител, провеждане на открити уроци с презентиране на конкретна съдебна услуга или практика, посещения на съдебната палата и запознаване с основния правораздавателен процес и естество на функционирането на съответния орган на съдебната власт.Встъпване на районен съдия Гергана Симеонова
На 11.10.2017г. в Районен съд - Благоевград като районен съдия встъпи съдия Гергана Симеонова  пред съдиите от Общото събрание на съда. На встъпването присъстваха и заместник – председателите на Окръжен съд Благоевград съдия Лилия Масева и съдия Татяна Андонова, заместник – районния прокурор на Благоевград Анита Димова, прокурор Вахиде  Робова от Районна прокуратура Благоевград, адвокат Мария Георгиева – представител на Адвокатска колегия Благоевград. Съдия Гергана Симеонова е назначен за съдия в РС Благоевград с решение на Съдийската Колегия на Висшия съдебен съвет с протокол № 34/12.09.2017г., като до този момент е била младши съдия в Окръжен съд Благоевград. След встъпването в длъжност магистратите пожелаха на съдия Симеонова успех  и удовлетворение от работата, а след решение на Общото събрание на съдиите в РС Благоевград е включена в Наказателното отделение на съда и ще разглежда наказателни дела като седми наказателен състав.

http://struma.bg/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BA/

http://regiona.bg/index.php/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/item/23832-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4,-%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%A6Работна среща по въпросите на медиацията
На 25.08.2017г. под патронажа на Медиационен център при Окръжен съд Благоевград и Председателя на съда се организира и проведе работна среща по въпросите на медиацията. В срещата бяха поканени да участват председателите на съдилищата и съдии от региона, адвокати, правоспособни медиатори и представители на неправителствените организации, работещи в тази област, сред които представители на "Института за разрешаване на конфликти", Центъра за обучаване на адвокати "Кръстьо Цончев", Висшия адвокатски съвет, като от страна на Районен съд Благоевград участваха председателят - съдия Вера Коева и заместник - председателят на съда съдия Гюлфие Яхова. Темата на срещата беше предлагане на възможни промени в ГПК и други закони, свързани с въвеждане на по - ефективна процедура по медиация по разрешаване на граждански спорове, изразяване на становища и препоръки в тази област от представители на практикуващи магистрати, юристи, представители на научната общност. След провеждане на работната среща изложените становища бяха обобщени от модераторите и отправени препоръки и становища до разполагащите със законодателна инициатива органи за възможни изменения в ГПК и други закони за въвеждане на по-детайлна нормативна уредба, с която да се улесни прилагане на медиацията и популяризиране на този способ като алтернативен вариант за разрешаване на спорове по граждански дела.


Встъпване в длъжност "Заместник на административния ръководител" - заместник председател на РС Благоевград
На 01.08.2017г. съдия Гюлфие Яхова, назначена с пълно единодушие с решение на СК на Висшия съдебен съвет на заседание от 25.07.2017г., встъпи официално в длъжност "Заместник на административния ръководител" - заместник председател на РС Благоевград. На встъпването присъстваха съдия Катя Бельова - Председател на Окръжен съд Благоевград, Районният прокурор на Благоевград - Борислав Ковачки, В.и.д.Председател на АК - Благоевград - адв.Пенко Ненов и секретаря на АК - Благоевград - адв.Мария Георгиева и съдии от РС Благоевград, ДСИ при РС Благоевград - Снежана Тарпошева и Пламен Калайджийски.

http://struma.bg/%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF/


Участие на съдия Вера Коева - Председател на РС Благоевград и съдия Гюлфие Яхова - Заместник - председател на РС Благоевград в радиопредаването на Радио Благоевград - "Правосъдие близо до хората"
На 28.07.2017г. съдия Вера Коева - Председател на РС Благоевград и съдия Гюлфие Яхова - Заместник - председател на РС Благоевград взеха участие в радиопредаването на Радио Благоевград - "Правосъдие близо до хората" с водещ журналиста Райна Ванчева. Повод за интервюто беше представяне на съдия Гюлфие Яхова след единодушния избор на СК на ВСС с решение от заседание на 25.07.2017г. , когато е назначена на  длъжността "Заместник на административния ръководител" - заместник председател на РС Благоевград. По време на интервюто бе обсъдена темата за приоритетите пред административния ръководен екип на Районен съд Благоевград за развитие на съда, както и набелязване на дългосрочните цели и инициативи, като съдия Коева и съдия Яхова подчертаха насочване на основните усулия и управленски ресурс в оптимизиране на работата на администрацията, установяване на нормалност и спойкоствие в работните процеси при спазване на действащото законодателство и най - вече полагане на постоянни усилия чрез конкретни административни мерки за ускоряване срочността на правораздаването и повишаване на качеството на предлаганите съдебни услуги на гражданите.


Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Ноември 2017
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца