>
С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Новини
Образователната програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"
На 22.10.2018г. Районен съд Благоевград за поредна година започна реализирането на Образователната програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2018/2019година съвместно с Районна прокуратура Благоевград.
Поради увеличения интерес на средните общообразователни училища на територията на Благоевград за участие в програмата за учебната 2018/2019г. желание за участие са заявили - Благоевградската професионална гимназия, НХГ "Св.св.Кирил и Методий" - Благоевград , СУИЧЕ "Св.Климент Охридски" - Благоевград и ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.
Всяко от училищата е предложил график за провеждане на срещи с ученици от 10-те класове на посочените училища и провеждане на лекции на предварително зададени теми в часовете по "Етика и право" и "Час на класа".
На 22.10.2018г. се проведе първата лекция в  НХГ "Св.св.Кирил и Методий" - Благоевград с 10-те класове от съдия Вера Коева - председател на РС Благоевград и прокурор Вахиде Робова от Районна прокуратура Благоeвград на тема "Превенция от детска престъпност".
На същата дата се състоя и лекция с ученици от 10те - класове от училище СУИЧЕ "Св.Климент Охридски" Благоевград  от съдия Вера Коева и прокурор Цветана Гогова на тема "Разпределение на властите според конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет".Обменна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2018г.
За периода от 15.10.2018г. до 19.10.2018г. Съдебната палата на Благоевград бе посетена от съдии, участници в Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2018г. Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) е основната платформа и организатор на обучение и обмен на знания по въпросите на европейското правосъдие в различни области на гражданското, наказателното и търговското право на ЕС, лингвистиката и обществените въпроси. Целта е подпомагане и насърчаване на общата правна и съдебна европейска култура, изграждането на европейско пространство на правосъдие, насърчаване познаването на правните системи на Европейския съюз, като по този начин повиши разбирането, доверието и сътрудничеството между съдии и прокурори в рамките на държавите — членки на ЕС. Установяват се нуждите от обучение, разработват се  стандарти и програми за обучение, координира се обмена и програмите за съдебно обучение, експертни становища и ноу-хау относно обучението и насърчава сътрудничеството между институциите на ЕС.
За посочения период Районен съд Благоевград също бе посетен от съдии от ЕС, част от програмата, а именно:  г-н Улрих Херберт – съдия във Финансов Съд – Берлин, Германия, г-н Алберто Канале – съдия в Районен съд Неапол, Италия, г-н Арон Андуеза Хименес – съдия в Районен съд Вик, Испания, г-жа Юлия Бурк – съдия в Районен съд Мюнхен, Германия, г-жа Сузане Хилер – съдия в Районен съд Майнц, Германия, г-жа Анже – Катрин Келтинг – Шалц – съдия във Върховния съд на Германия и г-н Михал Джурджик – съдия в Окръжен съд Братислава, Словакия.
Съдиите разгледаха Съдебната палата, посетиха Регистратурата, като им бе обяснено входирането на съдебните книжа, демонстрирано нагледно начина на разпределяне на делата и съответната за това програма, чрез която се осъществява това разпределение. Разгледан беше  Медиационния център, Адвокатската стая, както и откритата в РС Благоевград стая за изслушване на деца в граждански процедури. Посетено беше и Деловодството на съда, където бяха запознати с функционирането на службата, начина на обработване на делата, вида и воденето на съответните книги, както и присъстваха на открито съдебно заседание по гражданско дело.Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
В Районен съд Благоевград за втора поредна година се реализира съвместно с РУО Благоевград Образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
За учебната 2017/2018г. програмата започна да се реализира с провеждане на първата среща с учениците от 10А клас от Средно училище за изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски" Благоевград – на 10.11.2017г. Лектори бяха съдия Вера Коева - председател на Районен съд - Благоевград и прокурор  Цветана Гогова от Районна прокуратура - Благоевград. Темата на лекцията бе - "Разпределение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет".  
На 17.11.2017г. в СУИЧЕ "Свети Климент Охридски" - Благоевград се проведе лекция с десетите класове на тема: "Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите". Лекцията водиха съдия Вера Коева - административен ръководител - председател на Районен съд Благоевград и прокурор Анита Димова - заместник районен прокурор на Районна прокуратура Благоевград.
        На 30.11.2017г. съдия Вера Коева от Районен съд Благоевград и прокурор Катя Иванова от Районна прокуратура Благоевград проведоха среща с ученици от 10-те и 11- те класове от Благоевградската професионална гимназия - Благоевград във връзка с продължаване изпълнението на образователната програма, по която Районен съд Благоевград участва за втора поредна година. Темите, които се включиха в "Часа на класа" бяха за: - "Престъпленията, извършвани от наркозависими лица", "Превенцията и мерки срещу употребата на наркотични вещества",  "Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици", "Детско насилие и тормоз в училище и извън него".
На  01.12.2017г. в СУИЧЕ и на 12.12.2017г. в Благоевградска професионална гимназия се преведе обучение сред учениците от 10, 11 и 12 клас. Темите на лекциите бяха насочени към превенция на дейности с наркотични вещества и хулигански прояви. Под формата на свободна дискусия бяха поставени на вниманието на аудиторията въпроси, свързани с негативните последици от държане, употреба, разпространяване и др. дейности с наркотични вещества и прекурсори. Вредите от такива действия бяха илюстрирани с казуси от съдебната практика, Акцент на дискусията беше законовата забрана за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества и негативните последици от нарушаването на забраната, рефлектиращи върху извършителя, но и върху собственика на автомобила, който го е предоставил за управление на водача. Вниманието на аудиторията беше насочено и към забраната за извършване на хулигански действия, нарушаващи реда и спокойствието на обществени места и по време на спортни мероприятия, като беше дефинирано поведението, прието от закона като хулиганско и учениците бяха запознати с предвидените мерки и наказания за такова поведение. Дискусиите протекоха при видим и жив интерес на участниците, които разказваха и свой опит, както и поставиха важни въпроси на съдията и прокурора, участващи в дискусиите.
Като лектори в програмата през 2017 година участваха съдиите Вера Коева, Гюлфие Яхова, Калина Иванова и Емилия Дончева. Същите бяха удостоени с  грамоти от Висшия съдебен съвет, с които им беше изказаха служебна благодарност за проявен висок професионализъм и компетентност при осъществяване на образователната програма  и приноса им за отличаване на ВСС със специалната награда за 2017 – „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.
Програмата продължи да се реализира и през втория срок на учебната 2017/2018г:, както следва:
Благоевградска професионална гимназия –
На 03.05.3018г. – на тема „Поява, същност и форми на държавата“ с лектори съдия Вера Коева и прокурор Елица Калпачка.
На 10.05.2018г. на тема – „Конституция на Република България“ с лектори съдия Емилия Дончева и прокурор Анита Димова.
На 17.05.2018г. – тема „Избори“ – с лектори съдия Емилия Дончева и прокурор Катя Иванова.
В СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ – Благоевград:
На 08.05.2018г. – тема „Разпределение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт.Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“. – с лектори – съдия Вера Коева  и прокурор Елица Калпачка.
На 15.05.2018г. – тема „Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател и запознаване със статута на магистратите“ – лектори – съдия Емилия Дончева и прокурор Иванова.
На 05.06.2018г. тема Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите“ – лектори съдия Емилия Дончева и прокурор Цветана Гогова.

На 12 юни 2018г. – тема „Трафик на хора“ – лектори съдия Емилия Дончева и прокукор Гогова.
В Национална хуманитарна гимназия „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград :
На 18.04.2018г. – тема „Превенция от детска престъпност“ – лектори съдия Вера Коева и  прокурор Цветана Гогова.
На 25.04.2018г – тема „Киберагресия при непълнолетните лица – превенция, защита, работа с пострадали деца, помощ и взаимопомощ“ – лектори – съдия Вера Коева и прокурор Анита Димова.
На 02.05.2018г. – тема „Деца в риск и рискова среда – съдебна практика, превенция, помощ, ангажирани институции“ – лектори съдия Вера Коева и прокурор Анита Димова.
На 09.05.2018г. – тема „Превенция от разпространение и употреба на наркотични вещества“ – лектори съдия Емилия Дончева и прокурор Елица Калпачка.
На 16.05.2018г. – тема „Превенция от трафик на хора“ – лектори съдия Емилия Дончева и прокурор Елица Калпачка.

На 30.05.2018г. – тема „Превенция от насилие в училище, семейство и общество“ – лектори съдия Татяна Богоева – Маркова и прокурор Цветана Гогова.
На 06.06.2018г. – тема „Съдебна система на и в България – история, промени, структура“ – лектори съдия Гюлфие Яхова и прокурор Вахиде Робова.
На 13.06.2018г. – тема „Запознаване с дейността, ролята и функцията на прокурора и прокуратурата“ – лектори – съдия Гюлфие Яхова и прокурор Вахиде Робова.
На 20.06.2018г. – тема „Престъпления и наказания според ГПК, СК, НПК“ – лектори съдия Калина Иванова, съдия Кристина Панкова и прокурор Цветана Гогова.
На 27.06.2018г. – тема „Затворите в България – видове, класификация, структура и проблеми“ – лектори съдия Кристина Панкова и прокурор Вахиде Робова.Национална конференция на тема „Съвременната медиация - постижения, предизвикателства и перспективи в България“
На 27 и 28 април 2018 г. в гр. Благоевград със съдействието на Висшият адвокатски съвет, Сдружение „Адвокати за правнакултура и европейско сътрудничество“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Сдружение „Център за разрешаване на спорове“, Адвокатска колегия – Благоевград, Адвокатските колегии – София и Благоевград, както и Националната асоциация на медиаторите се проведе Национална конференция на тема „Съвременната медиация - постижения, предизвикателства и перспективи в България“.
Присъстваха голям брой магистрати от цялата страна, представители на всички активно действащи медиационни центрове - София, Бургас, Варна и др. Участие взеха и председателя на Районен съд - Благоевград - г-жа Вера Коева и заместник - председателя на Окръжен съд - Благоевград, г-жа Татяна Андонова. Конференцията се осъществи с подкрепата на Висшия адвокатски съвет, на Адвокатски съвет - София, Благоевград, на ръководството на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, както и на декана на Правно-историческия факултет. Участие във форума взеха и Албена Комитова чрез управляваното от нея Сдружение "Център за разрешаване на спорове", адв. Георги Бакалов, професорите Добринка Чанкова и Валентина Попова, Валя Станкова, съдии от страната, както и членове на Националната асоциация на медиаторите, студенти, които активно подкрепиха мероприятието.
Програмата на конференцията включваше поздравителен адрес от Министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева, приветствия от участниците, гости и домакини, както и разискване на теми, като: „Анализ на състоянието, новости и перспективи пред медиацията“ – европейски дискурс – представител на Съвета на Европа г-жа Мария Оливейра; „Преглед на състоянието на медиацията в европейски контекст и в България“ – проф.д-р Валентина Попова – ЮЗУ „Н.Рилски“; „Медиацията жертва – извършител на престъпление и възстановителното правосъдие – постижения, предизвикателства и тенденции за развитие в страните членки на ЕС и в България“ – проф.д-р Добринка Чанкова - ЮЗУ „Н.Рилски“; „Адвoкатура и медиация в национален и общоевропейски контекст“ – адв.Емил Ядков – член на Висш Адвокатски съвет; „Видове спорове, решавани чрез медиация. Роля, функции, задачи и очакван резултат за адвокатите в процедурата по медиация“ – адв.Йосиф Герон, Председател на НАМ; „Одобряване на медиационното споразумение по правни спорове от съда“ – адв.Росен Михайлов – Сдружение „Адвокати за правна култура и европейско сътрудничество“; „Актуални проблеми на медиацията в България – законодателна уредба, практика, обучение“ – адв.Георги Бакалов – САК, Институт за решаване на конфликти – адв.Валя Станкова, д-р Даниела Коларова – директор на фондация Партньори България; „Съд и медиация – ролята на съдията в процеса на препращане към медиация“ – председатели на съдилища в страна; „Добрите практики на съдебните центрoве по медиация“ – адв.Албена Комитова – Председател на Център за решаване на спорове. В края на конференцията се прие и заключителен документ.Общо събрание на съдиите и служители при Районен съд Благоевград
На 01.03.2018г. се проведе Общо събрание на съдиите и служители при Районен съд Благоевград за обсъждане на годишния отчетен доклад за дейността на Районен съд Благоевград за 2017г. Председателят на PC Благоевград - съдия Вера Коева откри събранието, на което присъстваха още Заместник-председателя на Районен съд Благоевград и ръководител Гражданско отделение - съдия Гюлфие Яхова, Ръководител Наказателно отделение - съдия Калина Иванова, съдия Георги Янев, съдия Кристина Панкова, съдия Силвия Николова, съдия Габриела Тричкова, съдия Гергана Симеонова, съдия Димитър Беровски, съдия Емилия Дончева, съдия Атанас Иванов, съдия Снежана Тарпошева - Държавен съдебен изпълнител, съдите по вписванията - Камелия Балабанска и Павлина Шутева, служителите на Районен съд Благоевград, както и по покана на ръководството на Районен съд Благоевград на Общото събрание присъстват: За Окръжен съд Благоевград - съдия Петър Узунов; За Административен съд Благоевград - съдия Марияна Мицева; Районна прокуратура Благоевград - Административен ръководител на Районна прокуратура Благоевград прокурор Борислав Ковачки; ОДМВР - Благоевград - заместник-директора Димитър Кръстев; За Адвокатска колегия Благоевград — Председател на Адвокатска колегия Благоевград адвокат Пенко Ненов ; За Областно звено „Охрана" Благоевград - Началник на Областно звено „Охрана" Благоевград Тодор Сарандев.
В отчетния доклад накратко се направи обобщена статистика на постъпилите през  2017 година -  общо 6110 новообразувани дела, от които 3565 броя граждански и 2545 броя наказателни дела и 9 продължаващи дела под същия номер. Наред с висящите към края на предходния отчетен период 796 дела, през изминалата година са стояли за разглеждане 6915 дела, от които са приключени общо 6129 дела. Останали несвършени дела към края на отчетния период са 786 броя дела. Средната месечна натовареност на съда по щат за 2017 година е била 38,42 дела на съдия спрямо делата за разглеждане и 34,05 броя дела спрямо свършените такива, т.е. натовареност, изчислена само върху реално отработеното време, което за изминалата година е 151,5 човекомесеца, при 180 човекомесеца възможни при пълен щат на съдиите. През 2017 година от всичко свършените дела в Районен съд - Благоевград - 6129 дела, в тримесечен срок са приключени 5325 дела или 87% от всички приключени дела, което показва изключително висок процент на срочно правораздаване.Граждански дела - През 2017 година в PC - Благоевград са постъпили 3565 нови граждански дела, при 2992 броя граждански дела за 2016 година и 2885 броя за 2015 година, т.е. през последните три години е налице трайна тенденция на увеличаване броя на гражданските дела, като спрямо 2016 година са постъпили 573 дела повече, а спрямо 2015 година са постъпили 680 броя граждански дела повече. През 2017 година в Районен съд - Благоевград са образувани 2264 броя заповедни производства, при 1760 броя през 2016 година и 1555 броя през 2015 година, т.е. увеличението на заповедните производства спрямо 2016 година е с 504 броя повече и спрямо 2015 година е със 709 дела повече.

Направи се кратък обобщен анализ на работата на двете обособени в съда отделения - наказателно и гражданско, натовареност, срочност, резултат от инстанционен контрол, както и работата на всяка една от службите в съда, взаимодействието помежду им, както и взаимодействието на съда с останалите органи и институции, съответстващи на нивото на органа на съдебната власт. Анализирана бе работата на съдебно - изпълнителна служба при РС Благоевград, Службата по вписванията, както и Бюро съдимост. Засегнати бяха въпросите за материално - техническата обезпеченост, информационните технологии и др., както и се отразиха добрите практики, инициативи и програми, по които деен участник и през отчетната година се открои Районен съд Благоевград, за което съдии бяха и персонално наградени с почетни грамоти от Висшия съдебен съвет. За повече информация и запознаване с пълния текст на отчетния доклад може да прочетете тук.
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017г.
На 15.12.2017г.  в съдебната палата съвместно с Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград се проведе - „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017г.“, посветен на 69 – тата годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека /Харта за правата на човека/ на ООН.
По този повод ръководствата на двете съдилища проведоха конкурс  за детска рисунка на тема „СЪДЪТ - ПРЕЗ МОИТЕ ДЕТСКИ ОЧИ“ , в който  взеха  участие ученици от 1 до 7 класове от основните училища на Благоевград.
На партера на съдебната палата бяха изложени общо 47 броя рисунки от ученици от II Основно училище „Димитър Благоев“ град Благоевград, III  Основно училище „Димитър Талев“, V Основно училище „ Георги Измирлиев“ и VIII Основно училище „Арсений Констенцев“ град Благоевград. На всички участници бяха раздадени грамоти и предметни награди, като се извърши и класиране по критерия масово участие. На първо място бе класирано VIII Средно училище „Арсений Констенцев“ Благоевград. На второ място V Средно училище „Георги Измирлиев“ град Благоевград и на трето място II Основно училище „Димитър Благоев“ Благоевград и III Основно училище „Димитър Талев“ Благоевград. Награждаването  на участниците и училищата се извърши от Председателя на Окръжен съд Благоевград г-жа Катя Бельова, която поздрави децата за таланта, ентусиазма и изявената гражданска позиция в техните рисунки. Изразена бе благодарност на учителите, родителите и директорите на училищата за подкрепата и насърчаването на участието на децата в инициативата. Независимо от крехката детска възраст на преобладаващия брой участници от 1 и 2 те класове на посочените училища, децата впечатлиха с използваните изразни средства, тяхната пъстрота и многообразие, с което показаха завидни познания по отношение структурирането на съдебната власт в страната; начинът на организиране на съдебния процес; ролята на всеки един участник в съдебните процедури, а предвид пъстротата на рисунките показаха и своето положително възприятие за съда като разпознаваема институция.
С провеждането на „Деня на отворените врати 2017г.“ под тази форма  благоевградските съдилища и прокуратури успяха да се огледат през невинните и чисти детски очи, през които работата на магистрата бе показана като цветна, пъстра и пресъздадена през детския мироглед.ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017г.
След награждаването и изказаните приветсвия и пожелания учениците, заедно с техните родители и учители бяха поканени от Ръководствата на двете съдилища да покажат рисунките си и всяко от тях да разкаже какво е изобразил на нея и с изразните средства на изобразителното изкуство какво послание е искал да пресъздаде.
След това децата бяха поканени да разгледат сградата на Съдебната палата в Благоевград, както и специално бяха въведени в съдебна зала и запознати със ситуирането на участниците в съдебния процес в залата.
Съдия Вера Коева  - Председател на Районен съд Благоевград разясни на децата основните права и задължения при посещение в Съдебната палата, като посочи мястото на съдията, което в случая за целите на обучение с тога взе участие съдия Гюлфие Яхова – заместник – председател на  Районен съд Благоевград, а от страна на Районна Прокуратура Благоевград участва прокурор Анита Димова заместник районен прокурор на РП Благоевград.Срещи с ученици в СУИЧЕ и в Благоевградска професионална гимназия
В изпълнение на поетите ангажименти на Районен съд Благоевград в Образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" съдия от РС Благоевград и прокурор от РП Благоевград участваха в две срещи с ученици, проведени на 01.12.2017г. в СУИЧЕ и на 12.12.2017г. в Благоевградска професионална гимназия. Темите на разговорите с ученици от 10, 11 и 12 клас бяха насочени към превенция на дейности с наркотични вещества и хулигански прояви. Под формата на свободна дискусия бяха поставени на вниманието на аудиторията въпроси, свързани с негативните последици от държане, употреба, разпространяване и др. дейности с наркотични вещества и прекурсори. Вредите от такива действия бяха илюстрирани с казуси от съдебната практика, Акцент на дискусията беше законовата забрана за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества и негативните последици от нарушаването на забраната, рефлектиращи върху извършителя, но и върху собственика на автомобила, който го е предоставил за управление на водача. Вниманието на аудиторията беше насочено и към забраната за извършване на хулигански действия, нарушаващи реда и спокойствието на обществени места и по време на спортни мероприятия, като беше дефинирано поведението, прието от закона като хулиганско и учениците бяха запознати с предвидените мерки и наказания за такова поведение. Дискусиите протекоха при видим и жив интерес на участниците, които разказваха и свой опит, както и поставиха важни въпроси на съдията и прокурора, участващи в дискусиите.Среща с ученици от 10-те и 11- те класове от Благоевградската професионална гимназия - Благоевград
На 30.11.2017г. съдия Вера Коева от Районен съд Благоевград и прокурор Катя Иванова от Районна прокуратура Благоевград проведоха среща с ученици от 10-те и 11- те класове от Благоевградската професионална гимназия - Благоевград във връзка с продължаване изпълнението на образователната програма, по която Районен съд Благоевград участва за втора поредна година. Темите, които се включиха в "Часа на класа" бяха за: - "Престъпленията, извършвани от наркозависими лица", "Превенцията и мерки срещу употребата на наркотични вещества",  "Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици", "Детско насилие и тормоз в училище и извън него".


Участие на съдия Калина Иванова в предаването на Радио Благоевград "Правосъдие близо до хората"
На 30.11.2017г. съдия Калина Иванова беше в Радио Благоевград за разговор с журналиста Райна Ванчева в рубрика "Правосъдие близо до хората". Темата на разговора бяха новите промени в НПК с бр. 63 на ДВ, в сила от 05.11.2017г., с които бяха въведени изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ, L 315/57 от 14 ноември 2012 г.) и на Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства (ОВ, L 328/42 от 15 декември 2009 г.).
Разговорът беше съсредоточен върху въведените с промените мерки, насочени към защита на жертвите на престъпления, както и върху някои от новите процедури, каквото е откритото разпоредително заседание, в което съдът взема решение относно подсъдността и разглеждането на делото след като вземе становището на подсъдимия и пострадалия, както и техните защитници. В това заседание се решава и въпроса за допуснатите отстраними съществени процесуални нарушения в досъдебното производство, като този въпрос не може повече да бъде поставян пред следващите съдебни инстанции.
В разговорът бяха засегнати и въпросите относно променената подсъдност на Специализирания наказателен съд на дела за корупционни престъпления, извършени от лица на висши властови позици - народни представители; членове на Министерския съвет и заместник-министри; председатели на държавни агенции и държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителните агенции, и техните заместници; управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителния директор и директорите на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите; директора на Агенция "Митници", началници на митници, митнически бюра и пунктове; членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства; областни управители и заместник областни управители; съдии, прокурори и следователи; членове на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет; кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети. Тази промяна на подсъдността е атакувана от съдиите от ВКС пред Коституционния съд, заради опасението, че такава промяна в подсъдността, определена от лицата, а не от вида на престъплението ще придаде на Специализираният наказателен съд характера на извънредно съдилище, а това е забранено с чл. 119, ал.3 от Конституцията на Република България. Част от новите промени на НПК са атакувани и от Висшия адвокатски съвет пред Коституционния съд, основно заради опасения, че е нарушен баланса между страните в наказателния процес, като е дадено предимство на прокурора за сметка на правата на подсъдимия и неговия защитник и това ще доведе до нарушаване на правото за защита.
С промените за първи път е въведено правото на българския съд да отправи преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз по въпроси, свързани с правото на Европейския съюз в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси или произнасянето по валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, когато такива въпроси са от значение за правилното решаване на делото, като е определена и процедурата, която националния съдия следва да изпълни за да отправи такова запитване.
Разговорът е оценен като ползотворен от събеседниците и надяваме се от слушателите на Радио Благоевград.


Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Ноември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца