>
             Стартира участието на Районен съд Благоевград в образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2017/2018г.             С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Новини
Общо събрание на съдиите и служители при Районен съд Благоевград
На 01.03.2018г. се проведе Общо събрание на съдиите и служители при Районен съд Благоевград за обсъждане на годишния отчетен доклад за дейността на Районен съд Благоевград за 2017г. Председателят на PC Благоевград - съдия Вера Коева откри събранието, на което присъстваха още Заместник-председателя на Районен съд Благоевград и ръководител Гражданско отделение - съдия Гюлфие Яхова, Ръководител Наказателно отделение - съдия Калина Иванова, съдия Георги Янев, съдия Кристина Панкова, съдия Силвия Николова, съдия Габриела Тричкова, съдия Гергана Симеонова, съдия Димитър Беровски, съдия Емилия Дончева, съдия Атанас Иванов, съдия Снежана Тарпошева - Държавен съдебен изпълнител, съдите по вписванията - Камелия Балабанска и Павлина Шутева, служителите на Районен съд Благоевград, както и по покана на ръководството на Районен съд Благоевград на Общото събрание присъстват: За Окръжен съд Благоевград - съдия Петър Узунов; За Административен съд Благоевград - съдия Марияна Мицева; Районна прокуратура Благоевград - Административен ръководител на Районна прокуратура Благоевград прокурор Борислав Ковачки; ОДМВР - Благоевград - заместник-директора Димитър Кръстев; За Адвокатска колегия Благоевград — Председател на Адвокатска колегия Благоевград адвокат Пенко Ненов ; За Областно звено „Охрана" Благоевград - Началник на Областно звено „Охрана" Благоевград Тодор Сарандев.
В отчетния доклад накратко се направи обобщена статистика на постъпилите през  2017 година -  общо 6110 новообразувани дела, от които 3565 броя граждански и 2545 броя наказателни дела и 9 продължаващи дела под същия номер. Наред с висящите към края на предходния отчетен период 796 дела, през изминалата година са стояли за разглеждане 6915 дела, от които са приключени общо 6129 дела. Останали несвършени дела към края на отчетния период са 786 броя дела. Средната месечна натовареност на съда по щат за 2017 година е била 38,42 дела на съдия спрямо делата за разглеждане и 34,05 броя дела спрямо свършените такива, т.е. натовареност, изчислена само върху реално отработеното време, което за изминалата година е 151,5 човекомесеца, при 180 човекомесеца възможни при пълен щат на съдиите. През 2017 година от всичко свършените дела в Районен съд - Благоевград - 6129 дела, в тримесечен срок са приключени 5325 дела или 87% от всички приключени дела, което показва изключително висок процент на срочно правораздаване.Граждански дела - През 2017 година в PC - Благоевград са постъпили 3565 нови граждански дела, при 2992 броя граждански дела за 2016 година и 2885 броя за 2015 година, т.е. през последните три години е налице трайна тенденция на увеличаване броя на гражданските дела, като спрямо 2016 година са постъпили 573 дела повече, а спрямо 2015 година са постъпили 680 броя граждански дела повече. През 2017 година в Районен съд - Благоевград са образувани 2264 броя заповедни производства, при 1760 броя през 2016 година и 1555 броя през 2015 година, т.е. увеличението на заповедните производства спрямо 2016 година е с 504 броя повече и спрямо 2015 година е със 709 дела повече.

Направи се кратък обобщен анализ на работата на двете обособени в съда отделения - наказателно и гражданско, натовареност, срочност, резултат от инстанционен контрол, както и работата на всяка една от службите в съда, взаимодействието помежду им, както и взаимодействието на съда с останалите органи и институции, съответстващи на нивото на органа на съдебната власт. Анализирана бе работата на съдебно - изпълнителна служба при РС Благоевград, Службата по вписванията, както и Бюро съдимост. Засегнати бяха въпросите за материално - техническата обезпеченост, информационните технологии и др., както и се отразиха добрите практики, инициативи и програми, по които деен участник и през отчетната година се открои Районен съд Благоевград, за което съдии бяха и персонално наградени с почетни грамоти от Висшия съдебен съвет. За повече информация и запознаване с пълния текст на отчетния доклад може да прочетете тук.
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017г.
На 15.12.2017г.  в съдебната палата съвместно с Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград се проведе - „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017г.“, посветен на 69 – тата годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека /Харта за правата на човека/ на ООН.
По този повод ръководствата на двете съдилища проведоха конкурс  за детска рисунка на тема „СЪДЪТ - ПРЕЗ МОИТЕ ДЕТСКИ ОЧИ“ , в който  взеха  участие ученици от 1 до 7 класове от основните училища на Благоевград.
На партера на съдебната палата бяха изложени общо 47 броя рисунки от ученици от II Основно училище „Димитър Благоев“ град Благоевград, III  Основно училище „Димитър Талев“, V Основно училище „ Георги Измирлиев“ и VIII Основно училище „Арсений Констенцев“ град Благоевград. На всички участници бяха раздадени грамоти и предметни награди, като се извърши и класиране по критерия масово участие. На първо място бе класирано VIII Средно училище „Арсений Констенцев“ Благоевград. На второ място V Средно училище „Георги Измирлиев“ град Благоевград и на трето място II Основно училище „Димитър Благоев“ Благоевград и III Основно училище „Димитър Талев“ Благоевград. Награждаването  на участниците и училищата се извърши от Председателя на Окръжен съд Благоевград г-жа Катя Бельова, която поздрави децата за таланта, ентусиазма и изявената гражданска позиция в техните рисунки. Изразена бе благодарност на учителите, родителите и директорите на училищата за подкрепата и насърчаването на участието на децата в инициативата. Независимо от крехката детска възраст на преобладаващия брой участници от 1 и 2 те класове на посочените училища, децата впечатлиха с използваните изразни средства, тяхната пъстрота и многообразие, с което показаха завидни познания по отношение структурирането на съдебната власт в страната; начинът на организиране на съдебния процес; ролята на всеки един участник в съдебните процедури, а предвид пъстротата на рисунките показаха и своето положително възприятие за съда като разпознаваема институция.
С провеждането на „Деня на отворените врати 2017г.“ под тази форма  благоевградските съдилища и прокуратури успяха да се огледат през невинните и чисти детски очи, през които работата на магистрата бе показана като цветна, пъстра и пресъздадена през детския мироглед.ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017г.
След награждаването и изказаните приветсвия и пожелания учениците, заедно с техните родители и учители бяха поканени от Ръководствата на двете съдилища да покажат рисунките си и всяко от тях да разкаже какво е изобразил на нея и с изразните средства на изобразителното изкуство какво послание е искал да пресъздаде.
След това децата бяха поканени да разгледат сградата на Съдебната палата в Благоевград, както и специално бяха въведени в съдебна зала и запознати със ситуирането на участниците в съдебния процес в залата.
Съдия Вера Коева  - Председател на Районен съд Благоевград разясни на децата основните права и задължения при посещение в Съдебната палата, като посочи мястото на съдията, което в случая за целите на обучение с тога взе участие съдия Гюлфие Яхова – заместник – председател на  Районен съд Благоевград, а от страна на Районна Прокуратура Благоевград участва прокурор Анита Димова заместник районен прокурор на РП Благоевград.Срещи с ученици в СУИЧЕ и в Благоевградска професионална гимназия
В изпълнение на поетите ангажименти на Районен съд Благоевград в Образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" съдия от РС Благоевград и прокурор от РП Благоевград участваха в две срещи с ученици, проведени на 01.12.2017г. в СУИЧЕ и на 12.12.2017г. в Благоевградска професионална гимназия. Темите на разговорите с ученици от 10, 11 и 12 клас бяха насочени към превенция на дейности с наркотични вещества и хулигански прояви. Под формата на свободна дискусия бяха поставени на вниманието на аудиторията въпроси, свързани с негативните последици от държане, употреба, разпространяване и др. дейности с наркотични вещества и прекурсори. Вредите от такива действия бяха илюстрирани с казуси от съдебната практика, Акцент на дискусията беше законовата забрана за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества и негативните последици от нарушаването на забраната, рефлектиращи върху извършителя, но и върху собственика на автомобила, който го е предоставил за управление на водача. Вниманието на аудиторията беше насочено и към забраната за извършване на хулигански действия, нарушаващи реда и спокойствието на обществени места и по време на спортни мероприятия, като беше дефинирано поведението, прието от закона като хулиганско и учениците бяха запознати с предвидените мерки и наказания за такова поведение. Дискусиите протекоха при видим и жив интерес на участниците, които разказваха и свой опит, както и поставиха важни въпроси на съдията и прокурора, участващи в дискусиите.Среща с ученици от 10-те и 11- те класове от Благоевградската професионална гимназия - Благоевград
На 30.11.2017г. съдия Вера Коева от Районен съд Благоевград и прокурор Катя Иванова от Районна прокуратура Благоевград проведоха среща с ученици от 10-те и 11- те класове от Благоевградската професионална гимназия - Благоевград във връзка с продължаване изпълнението на образователната програма, по която Районен съд Благоевград участва за втора поредна година. Темите, които се включиха в "Часа на класа" бяха за: - "Престъпленията, извършвани от наркозависими лица", "Превенцията и мерки срещу употребата на наркотични вещества",  "Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици", "Детско насилие и тормоз в училище и извън него".


Участие на съдия Калина Иванова в предаването на Радио Благоевград "Правосъдие близо до хората"
На 30.11.2017г. съдия Калина Иванова беше в Радио Благоевград за разговор с журналиста Райна Ванчева в рубрика "Правосъдие близо до хората". Темата на разговора бяха новите промени в НПК с бр. 63 на ДВ, в сила от 05.11.2017г., с които бяха въведени изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ, L 315/57 от 14 ноември 2012 г.) и на Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства (ОВ, L 328/42 от 15 декември 2009 г.).
Разговорът беше съсредоточен върху въведените с промените мерки, насочени към защита на жертвите на престъпления, както и върху някои от новите процедури, каквото е откритото разпоредително заседание, в което съдът взема решение относно подсъдността и разглеждането на делото след като вземе становището на подсъдимия и пострадалия, както и техните защитници. В това заседание се решава и въпроса за допуснатите отстраними съществени процесуални нарушения в досъдебното производство, като този въпрос не може повече да бъде поставян пред следващите съдебни инстанции.
В разговорът бяха засегнати и въпросите относно променената подсъдност на Специализирания наказателен съд на дела за корупционни престъпления, извършени от лица на висши властови позици - народни представители; членове на Министерския съвет и заместник-министри; председатели на държавни агенции и държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителните агенции, и техните заместници; управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителния директор и директорите на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите; директора на Агенция "Митници", началници на митници, митнически бюра и пунктове; членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства; областни управители и заместник областни управители; съдии, прокурори и следователи; членове на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет; кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети. Тази промяна на подсъдността е атакувана от съдиите от ВКС пред Коституционния съд, заради опасението, че такава промяна в подсъдността, определена от лицата, а не от вида на престъплението ще придаде на Специализираният наказателен съд характера на извънредно съдилище, а това е забранено с чл. 119, ал.3 от Конституцията на Република България. Част от новите промени на НПК са атакувани и от Висшия адвокатски съвет пред Коституционния съд, основно заради опасения, че е нарушен баланса между страните в наказателния процес, като е дадено предимство на прокурора за сметка на правата на подсъдимия и неговия защитник и това ще доведе до нарушаване на правото за защита.
С промените за първи път е въведено правото на българския съд да отправи преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз по въпроси, свързани с правото на Европейския съюз в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси или произнасянето по валидността и тълкуването на актовете на институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, когато такива въпроси са от значение за правилното решаване на делото, като е определена и процедурата, която националния съдия следва да изпълни за да отправи такова запитване.
Разговорът е оценен като ползотворен от събеседниците и надяваме се от слушателите на Радио Благоевград.


Дни на медиацията 2017 г.
На 15 ноември 2017 г. Окръжен съд-Благоевград, съвместно с Районен съд-Благоевград и Адвокатска колегия-Благоевград проведе среща на адвокати-медиатори с граждани и разясняване на института на медиацията, както и среща на съдии и медиатори с ученици и студенти, с цел запознаване с института на медиацията. Разигра се и симулативна медиационна среща по семейно правен казус.
На 21 ноември 2017 г. Окръжен съд-Благоевград, съвместно с Районен съд-Благоевград и Адвокатска колегия-Благоевград проведе публична дискусия за медиацията, с лектори г-жа Добринка Чанкова - Професор по Наказателен процес в Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград, Председател на Управителния съвет на Института за  решаване на конфликти- София, адв. Албена Пенова -  член  на Софийска адвокатска колегия, с дългогодишен опит в областта на медиацията, от 2009 г.  вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието,  обучител по трансгранична медиация, обучител по търговска и семейна медиация, и медиатор - Учредител на  Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. Председател на Асоциацията на медиатори  адвокати, Адв. Георги Бакалов – адвокат, медиатор и преподавател с богат опит в прилагане на медиацията за разрешаване на конфликти, Десислава Монева – Член на Асоциацията на медиаторите адвокати, доброволец в Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. В дискусията участваха от Окръжен съд – Благоевград  Председателят Катя Белльова, Зам. председателя Лилия Масева, Зам. председателя на Татяна Андонова, съдия Маргарита Коцева, младши съдиите Димитър Демирев и Страхил Гошев, от РС-Благоевград – Председателя Вера Коева, Зам. председателя Гюлфие Яхова, съдиите Атанас Иванов, Калина Иванова, Гергана Симеонова и Димитър Беровски,  служители на Окръжен и Районен съд, представители на Районен съд –Сандански съдия Стойка Янева, на Районен съд-Разлог съдия Румяна Запрянова, Евгения Стоянова – Зам. окръжен прокурор,  началникът на РУО Ивайло Златанов, Директорът на служба „Социално подпомагане“ Александър Балев, представители на Агенцията за закрила на детето, Директорът на ОД на МВР – Благоевград ст. комисар Николай Хаджиев, представители на Община-Благоевград гл. юрисконсулт Валентина Спасова и Галена Манова – Старши юрисконсулт, медиатори, адвокати-медиатори, студенти , управителят на в. „Струма Теодора Томова, Бетина Апостолова-журналист.
Откривайки събитието Председателят на Окръжен съд-Благоевград г-жа Катя Бельова подчерта полезността и посланията на медиацията. Изключителен интерес предизвика експертното изложение на проф. Добринка Чанкова, както и споделения опит от адвокатите Албена Пенова, Георги Бакалов и Десислава Монова, представяйки далновидността и полезността на медиацията.
Обществената дискусия не само информира, и популяризира  възможностите на медиацията и Медиационния център в Благоевград, но и разкри практики, които предизвикаха интерес сред представителите на участващите институции в сферата на образованието, социалните политики и подпомагания, и медиите.Лекция с ученици от десетите класове на СУИЧЕ "Свети Климент Охридски" - Благоевград на тема: "Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите".
Във връзка с продължаване реализирането от Районен съд Благоевград съвместно с Районна прокуратура Благоевград на образователната програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" на 17.11.2017г. в СУИЧЕ "Свети Климент Охридски" - Благоевград се проведе лекция с десетите класове на тема: "Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите". Лекцията водиха съдия Вера Коева - административен ръководител - председател на Районен съд Благоевград и прокурор Анита Димова - заместник районен прокурор на Районна прокуратура Благоевград.


Работна среща
На 15.11.2017г. се проведе работна среща с директора на Областна служба "Изпълнение на наказанията" в град Благоевград  - господин Милан Миланов,  г-жа Ганка Тулева - инспектор в Областна служба "Изпълнение на наказанията" Благоевград и съдии от Наказателното отделение при РС Благоевград. На срещата бяха обсъдени теми във връзка с взаимодействието на двете институции, както и дейността на пробационната служба в помощ на съда при изготвяне на предсъдебни  доклади по наказателни дела.Образователна програма - "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"
На 14.11.2017г. съдия Емилия Дончева  от РС Благоевград и прокурор Анита Димова - Заместник Административен ръководител на Районна Прокуратура Благоевград взеха участие в Образователна програма - "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", като проведоха лекции в час на класа на учениците от 8-те и 9-.те класове от Благоевградска Професионална Гимназия град Благоевград, на теми - "престъпления, извършени от наркозависими лица. Превенции и мерки срещу употреба на наркотични вещества. Наказания и санкции при употреба и разпространение на наркотични вещества" и на тема "Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското  насилие и тормоз в училище и извън него".


Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Септември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца