>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
Обявления
О Б Я В Л Е Н И Е № 219/2011г.
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  ПРИ  РС - БЛАГОЕВГРАД
       
                        О Б Я В Л Е Н И Е    № 219/2011г.
      Подписаният  Снежана Тарпошева – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, НАСРОЧВАМ  ІV.2 -  втора публична продан на недвижим имот, представляващ 1/2 ид.ч. от   самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 04279.629.114.9.20, с предназначение - жилище, апартамент, който обект попада в сграда с идентификационен номер 04279.629.114.9, построена върху имот с идентификационен номер  04279.629.114, находящ се в Благоевград по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 година на изп.директор на АК, вписан с административен адрес: Броди"№ 30, вх.Б, ет.7, ап.20, с площ от 56.10 кв.м., при съседни самостоятелни обекти по схема № 3291/10.10.2006г., издадена от АК-СК-Благоевград: на същия етаж - 04279.629.114.9.19 и 04279.629.114.9.21, под обекта: 04279.629.114.9.17, като неразделна част от самостоятелния обект са: избено помещение № 14 с площ от 2.64 кв.м. и 2.18721% ид.ч. от общите части на сградата, който имот по доказателствен акт представлява апартамент № 20 на седмия етаж от жилищна сграда-блос № 30 построена върху общинска земя на ул."Броди" в комплекс 9-ти септември на Благоевград, който апартамент се състои от две стаи и кухня, целият със застроена площ от 56.10 кв.м., при съседи на жилището по доказателствен акт за собственост: изток-улица, запад-ст.клетка и апартамент № 21, север-апартамент № 19, юг-апартамент - 21, от долу-апартамент № 17, ведно с избено помещение № 14 с полезна площ от 2.64 кв.м., при съседи: изток-мазе № 13, запад - мазе № 15, север-калкан, юг-коридор, отгоре-жилище, както и 2.18721% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, собственост на длъжника по делото  В. С. М. от 9.00 часа на 17.06.2019  година до  17.00 часа на 17.07.2019 година,  при цена  6 750.00 лв /шест хиляди седемстотин и петдесет лева.        Върху имота има учредено право на ползване на  К. М. М..
Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF  Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград.

Определям възможността за преглеждане на недвижимия имот от евентуални купувачи – всяка сряда в периода от 17.06.2019. до 17.07.2019Г. от 10.00 до 12.00 часа.

Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 18.07.2019Г. от 10,00 часа в присъствие на участниците в търга.


                                                ДЪРЖАВЕН   СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                        
                       
Назад НазадНапред Напред
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Август 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета