Обявления
Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Благоевград
   Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Благоевград, Общински съвет  -  Благоевград открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Благоевград. Необходимият брой заседатели е 72 души.  Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.
   Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Благоевград (кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Благоевград), както и на сайта на Община Благоевград - http://www.blgmun.com, в раздел Общински съвет.
   Документите се подават лично в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 108 в срок от 08.11.2019 година до 10.12.2019 година.
   Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.
   Уведомяваме кандидатите родени преди 16.07.1973 година, които следва да представят документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на Български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, че могат да подадат съответни заявления до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща, на адрес info@comdos.bg.
   В заявленията следва да посочат, че документът им е необходим преди 10.12.2019 година.
   За повече информация и образци на заявления : https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani


Назад НазадНапред Напред
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки