>
С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Обявления
О Б Я В Л Е Н И Е № 218/2011г.
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  ПРИ  РС - БЛАГОЕВГРАД        
                 
                        О Б Я В Л Е Н И Е    №  218/2011г.
      Подписаният  Снежана Тарпошева – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, че  НАСРОЧВАМ първа публична продан на неподеляем  недвижим имот -  представляващ жилище, апартамент, заснет с идент.№ 04279.613.201.1.3, находящ се в сграда № 1, разположена в поземелен имот с идент.№ 04279.613.201, по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-23/10.05.2006г. на Изп.директор на АК-Благоевград, вписан с административен адрес: Благоевград, ул."Антим І" № 1, ет.3, ап.2 /на втори жилищен етаж/, с площ 70.43 кв.м.,  при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта - имот с идент.№ 04279.613.201.1.2, над обекта-няма, ведно с половината от голямото зимнично помещение, която половина е от към източната страна, от страната на главния дрегер и площада-улица откъм моста, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и който обект, по документ за собственост представлява втори жилищен етаж, състоящ се от кухня, дневна, спалня, антре и тоалетна, със застроена площ от 120 кв.м., находящ се в масивна жилищна сграда /къща/, построена в имот с пл.№ 1250, който заедно с дворни места с пл.№ 1249 и 1251, образуват съсобствен парцел ІІ, в кв.227 по плана на Благоевград,  с начална цена 62 870.40 лв/шестдесет и две хиляди осемстотин и седемдесет лева и четирдесет стотинки/ в периода от 9.00 часа на  24.09.2018 до 17.00 часа на  24.10.2018година.        
         Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по  Набирателна сметка /ДСИ/ - Районен съд – Благоевград,  IBAN  BG74CECB979033G0070700  в ЦКБ-АД- Благоевград
             Отварянето на предложенията ще бъде извършено 25.10.2018г.. от 10,00 часа в присъствие на участниците в търга в кабинет № 19 на първия етаж от сградата на Съдебната палата – Благоевград.
              Определям време за оглед на продавания имот, предмет на публичната продан, в периода от 24.09.2018. до 24.102018г.. от 16.00 ч. до 18.00ч.

ДЪРЖАВЕН   СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                          Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Декември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца