>
             Стартира участието на Районен съд Благоевград в образователна програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2017/2018г.             С Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС по Протокол № 10 от 08 март 2016г., Единният портал за електронно правосъдие на ВСС се въвежда в реална експлоатация. За повече информация посетете меню Централизиран Единен портал за е-правосъдие на ВСС!!!
Обявления
ОБЯВЛЕНИЕ № 80/2016 г.
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ  РС-БЛАГОЕВГРАД
                                                ИЗП. ДЕЛО № 80/2016 г.

                                    О Б Я В Л Е Н И Е
           ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ
                     
          Подписаният Пламен Калайджийски - Държавен съдебен изпълнител при РС-Благоевград, ОБЯВЯВАМ, ЧЕ  НАСРОЧВАМ от 09,00 часа на 15.02.2018 година  до 17,00 часа на 15.03.2018 година ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следното МПС, собственост на длъжника по изпълнително дело № 80/2016г. по описа на СИС при РС-Благоевград "АНГЕЛОВ-КБ" ЕООД, представлявано от Кирил Боянов Ангелов, със седалище и адрес на управление: грБлагоевград, ул."К. и Никола Хайдукови" № 72, вх.Б, ет.7, ап.28, а именно: Влекач м."РЕНО МАГНУМ АЕ 430", с рег.№ Е 0660 АТ, която ще се извърши в сградата на РС-Благоевград, при цена - 8 505.00 лв. / осем хиляди петстотин и пет лева /, равняващи се на 90 на сто от началната цена по първата продан, в сградата на РС-Благоевград.
Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF  Централна кооперативна банка.

 Определям време за оглед на МПС, предмет на публичната продан, всеки делничен ден в дните на продажбата от 09.00 до 18.00 часа.

Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 16.03.2018г. от 09.00 часа в присъствие на участниците в търга.                                        

ДЪРЖАВЕН
                                           СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
О Б Я В Л Е Н И Е № 10/2016г
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  ПРИ  РС - БЛАГОЕВГРАД        

                        О Б Я В Л Е Н И Е    № 10/2016г.
      Подписаният  Пламен Калайджийски – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, НАСРОЧВАМ от 09,00 часа на 26.01.2018 година  до 17,00 часа на 26.02.2018 година ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на длъжника по изпълнително дело № 10/2016г. по описа на СИС-Благоевград Иван Милчов Кюров, а именно - Поземлен имот № 000015, по картата на землището на село Дъбрава, с ЕКАТТЕ 24367 / двадесет и четири хиляди триста шестдесет и седем /, община Благоевград, с площ от 2.175 дка / два декара сто седемдесет и пет квадратни метра /, начин на трайно ползване - инд.застрояване, находящ се в местността "Бачиново", при граници / съседи /: имот № 000016 - др.сел.ст.тер. на Община Благоевград, имот № 000014 - Др.спортна база на Тодор Петров Цветков и др., № 000001 - полски път на Община Благоевград, имот № 000019 - ливада на Община Благоевград, имот № 000630 - Др.селищна терит. на Община Благоевград и имот № 000031 - Др.селищна тер. на "Партнърс къмпани"ООД, при начална цена в размер на 69 184.00 / шестдесет и девет хиляди сто осемдесет и четири / лева, равна на 80 % от определената му стойност, която ще се състои в сградата на РС-Благоевград.
Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF  Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград, и да бъдат представени в канцеларията на Районен съд до 17,00 часа на 26.02.2018 година.

Определям възможността за преглеждане на недвижимия имот от евентуални купувачи – всеки делничен ден в дните за продажбата от 09.00часа до 19.00 часа.

Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 27.02.2018г. от 09,00 часа в присъствие на участниците в търга.


                                                ДЪРЖАВЕН
                                                СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                        
Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Галерия
Календар
Февруари 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Адм. секретар

073 889824
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Въпрос на месеца