>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
О Б Я В Л Е Н И Е № 145/2019г.
     Подписаният  Пламен Калайджийски – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, НАСРОЧВАМ  от 09,00 часа на 04.10.2019 година  до 17,00 часа на 04.11.2019 година ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния неподеляем недвижим имот, собственост на страните по изпълнително дело № 145/2019г. по описа на СИС-Благоевград Е. Т. Б. и Г. Т. Б., а именно - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.606.346.1.1, който се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 04279.606.346 и представляващ жилище / апартамент 3 /, находящо се на административен адрес: гр.Благоевград, ул."Аргир Манасиев" № 42, етаж 3, с площ по документи 98 кв.м., ведно с прилежащите към него съответни идеални части от сградата, както и 1/3 идеална част от тавана на жилищната сграда и от едно мазе откъм двора, заедно с правото на строеж; Съседни самостоятелни обекти на сградата, съгласно схема на СГКК-Благоевград: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: няма, при начална цена, равняваща се на 75% от пазарната оценка - 60 000.00 / шестдесет хиляди / лева, която ще се състои в сградата на РС-Благоевград.
Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF  Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград.

Определям време за оглед на имота, предмет на публичната продан, всеки делничен ден в дните на продажбата от 09.00 до 19.00 часа.
Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 05.11.2019Г. от 09,00 часа в присъствие на участниците в търга.


                                                ДЪРЖАВЕН
                                                СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                        
Осъдиха на „пробация“ мъж от Добринище, представил фалшиво свидетелство за воден спасител
След постигнато между страните споразумение, Районен съд – Благоевград, по НОХД №452/2019г., наложи наказание „пробация“ на 30-годишния И. К. от Добринище за представяне на фалшиви документи.

На 11.10.2018г. подсъдимият съзнателно се е ползвал от неистински официални документи– свидетелство за  „воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и личен талон за воден спасител пред специалист водноспасителна дейност и първа долекарска помощ в Областен съвет на Български червен кръст в  Благоевград.

На осн. чл. 23  НК Районният съд в Благоевград определи на   И. К., общо  наказание, „ПРОБАЦИЯ“ за срок от 9 / девет/ месеца, съгласно чл.42а, ал.2 т.1, т.2 от НК, включваща следните пробационните мерки:
1„Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 9 /девет/  изпълнима два пъти седмично;

2.„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 9 /девет/ месеца по график, определен от служителя.
Назад НазадНапред Напред
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Октомври 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета