>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
О Б Я В Л Е Н И Е № 1209/2014г.
О Б Я В Л Е Н И Е    №  120/2014г.

      Подписаният  Снежана Тарпошева – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, НАСРОЧВАМ за периода от  9.00 часа на 11.10.2019 година  до 17.00 часа на  11.11.2019 година, първа публична продан/ 2.1 на притежаваните от длъжника по изп.дело № 120/2014 година - Е. К. С. - недвижими имоти, както следва:
    1.  3/32 ид.ч. от Аптека за готови лекарствени форми с площ по документ - 24 кв.м.,част от дюкянско помещение, обозначена с идентификатор 04279.613.5.1.4 по КК на Благоевград, с административен адрес: Благоевград, ул."Отец Паисий" № 2, при съседи: обекти с идентификатори: 04279.613.5.1.1., 04279.613.5.1.14, 04279.613.5.1.2, 04279.613.5.1.3, 04279.613.5.1.8, за сума в размер на  3450.04лв /три хиляди четиристотин и петдесет лева и четири стотинки/
    2..  3/32 ид.ч. от Кафе-аператив с площ по документи - 22 кв.м., част от дюкянско помещение, обозначено с идентификатор 04279.613.5.1.2 по КК на Благоевград, с административен адрес: Благоевград, ул."Отец Паисий" № 2, при съседи: обекти с идентификатори  04279.613.5.1.1., 04279.613.5.1.14, 04279.613.5.1.4, 04279.613.5.1.3, 04279.613.5.1.8. за сума в размер на 3164.80лв /три хиляди сто шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/  
    3. 3/32 ид.ч. от Заведение за бързо хранене/сега търговски обект за чанти и обувки/  с площ по документи - 13 кв.м. част от дюкянско помещение,обозначено  с идентификатор 04279.613.5.1.3 по КК на Благоевград,  с административен адрес: Благоевград, ул."Отец Паисий" № 2, при съседи: обекти с идентификатори   04279.613.5.1.14, 04279.613.5.1.4, 04279.613.5.1.2, 04279.613.5.1.8 за сума в размер на 1867.20лв /хиляда осемстотин шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/.
         Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по  Набирателна сметка /ДСИ/ - Районен съд – Благоевград,  IBAN  BG74CECB979033G0070700  в ЦКБ-АД- Благоевград
             Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 12.11.2019г.. от 10,00 часа в присъствие на участниците в търга.
              Определям време за оглед на продавания имот, предмет на публичната продан,  в периода от 11.10.2019г.. до 11.11.2019г. от 10.00 ч. до 12.00 часа.

                                             ДЪРЖАВЕН  СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:        
                                                                /Снежана Тарпошева/Назад НазадНапред Напред
Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Октомври 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета