О Б Я В Л Е Н И Е № 23/2018г.
О Б Я В Л Е Н И Е    № 23/2018г.

      Подписаният  Снежана Тарпошева – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, НАСРОЧВАМ  в периода от 9.00 часа на  02.04.2019 година до 17.00 часа на  02.05.2019 година ВТОРА публична продан на притежаваните недвижими имоти  от длъжика по изп.дело № 23/2018година  А. С. Н., както следва:
     1/14 ид.ч. от ПИ с идентификационен № 04279.144.8 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК, с площ от 2 007 кв.м. /две хиляди седем кв.м./ с адрес на ПИ: мест."Влашка чука", с трайно предназначение на територията:  земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: 04279.144.5,  04279.144.10,  04279.307.19,  04279.144.9, 04279.144.7, а по документ за собственост: нива с площ от 2.007 дка , четвърта категория, местност "Влашка чука" по землището на Благоевград, представляваща  имот № 144008, при граници/съседи/: имот № 144005-нива на н-цина Х. М. И.,  имот № 144010-нива на н-цина  И. М. И., имот № 144009 - нива на н-ци на Й. А. Д., имот № 000896-канал на държавата и имот № 144007- нива на н-ци на М. Г. Д.,   с начална цена 1235.52лв /хиляда двеста тридесет и пет лева и петдесет и два лева/
    1/28 ид.ч.  от ПИ   с идентификатор 04279.98.8, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК с площ от 998 кв.м. /деветстотин деветдесет и осем кв.м./, с адрес на поземления имот: : мест."Велийца"  по землището на Благоевград, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи:   04279.98.50,  04279.98.7,  04279.98.41,  04279.98.9, а по документ за собственост: нива с площ от 0.999 дка, четвърта категория, мест."Велийца"  по землището на Благоевград, представляваща имот № 0098008, при граници: /съседи/: имот № 098002-нива на н-ци на П. М. К.,  имот   № 098009-нива на н-ци на А.  Д. П.,   имот № 098041- полски път на кмество Благоевград, имот  № 098007- нива на н-ци на Й. А. Д.,  с начална цена - 307.44лв /триста и седем лева и четирдесет и четири стотинки/

    1/28 ид.ч. от ПИ с идентификатор 04279.162.3 по по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК, с площ от 5991 кв.м. /пет хиляди деветстотин деветдесет и един кв.м. , с адрес на ПИ: мест. "Гладно бърдо" , по землището на Благоевград,  трайно предназначение на територията: земеделска , начин  на трайно ползване: нива, при съседи: 04279.162.2,  04279.162.12,   04279.162.11,   04279.162.7,  04279.162.10  и 04279.162.1, а по документ за собственост:нива с площ от 5.991 дка, четвърта категория, мест."Голо бърдо" по землището на Благоевград,  представляваща  имот № 16003 , при граници/съседи/:   имот № 162001-нива на  н-ци на А. Д. П.,   имот № 000809- полски път на Кметство - Благоевград,  имот № 162007- нива на н-ци  на И. В. М.,   имот № 162004 - нива на н-цина П. И. К. и имот № 162002- нива на н-ци на  Й. А. Д., с  начална цена - 1936.08лв /хиляда девестотин тридесет и шест лева и осем стотинки/,

    1/28 ид.ч.  от ПИ с идентификатор № 04279.148.13 по по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година  на изп.директор  на АК, с площ  от 5 990.00 кв.м. / пет хиляди деветстотин и деветдесет квм./ , с адрес на ПИ: мест."Мутишица"  по землището на Благоевград, трайно предназначение  на територията: земеделска, начин на  трайно ползване: нива, при съседи: 04279.147.25,   04279.148.14,   04279.148.15,  04279.148.12,   04279.148.23, а по документ за собственост: нива с площ от
 5 991 дка, седма категория, мест."Мутишица" по землището на Благоевград, представляваща имот № 148013, при граници/седи/:  имот № 148015-нива на н-ци на Г. Д. П., имот № 148014-нива на н-ци на М. Г. Д.,   имот № 000807 - полски път на Кметство - Благоевград, имот № 148023- полски път на Кметство Благоевград и имот № 148012 - нива на наследници на А. Д. П., с начална цена 1936.08лв /хиляда деветстотин тридесет и шест лева и осем стотинки.

Предложенията /изписани с цифри и думи/  се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10%  от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF  Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград.
Определям възможността за преглеждане на недвижимия имот от евентуални купувачи – всяка сряда от 02.04.2019 до 02.05.2019 от 10.00 до 12.00 часа.
Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 03.05.2019г. от 10,00 часа в присъствие на участниците в търга.

                                                ДЪРЖАВЕН
                                                СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:        Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Април 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета