О Б Я В Л Е Н И Е № 23/2018г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС - БЛАГОЕВГРАД

О Б Я В Л Е Н И Е № 23/2018г.

Подписаният Снежана Тарпошева – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, НАСРОЧВАМ в периода от 9.00 часа на 21.12.2018 година до 17.00 часа на 21.01.2019 година първа публична продан на притежаваните недвижими имоти от длъжика по изп.дело № 23/2018година Атанас Славчев Николов, както следва:
1/14 ид.ч. от ПИ с идентификационен № 04279.144.8 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година на изп.директор на АК, с площ от 2 007 кв.м. /две хиляди седем кв.м./ с адрес на ПИ: мест."Влашка чука", с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: 04279.144.5, 04279.144.10, 04279.307.19, 04279.144.9, 04279.144.7, а по документ за собственост: нива с площ от 2.007 дка , четвърта категория, местност "Влашка чука" по землището на Благоевград, представляваща имот № 144008, при граници/съседи/: имот № 144005-нива на н-цина Христо Митев Илиев, имот № 144010-нива на н-цина Илия Митов Илиев, имот № 144009 - нива на н-ци на Йордан Атанасов димитров, имот № 000896-канал на държавата и имот № 144007- нива на н-ци на Методи Гаврилов Димитров, с начална цена 1372.80 лв /хиляда триста седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/.
1/28 ид.ч. от ПИ с идентификатор 04279.98.8, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година на изп.директор на АК с площ от 998 кв.м. /деветстотин деветдесет и осем кв.м./, с адрес на поземления имот: : мест."Велийца" по землището на Благоевград, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: 04279.98.50, 04279.98.7, 04279.98.41, 04279.98.9, а по документ за собственост: нива с площ от 0.999 дка, четвърта категория, мест."Велийца" по землището на Благоевград, представляваща имот № 0098008, при граници: /съседи/: имот № 098002-нива на н-ци на Пандо Михайлов Кьосев, имот № 098009-нива на н-ци на Атанас Димитров Покровнишки, имот № 098041- полски път на кмество Благоевград, имот № 098007- нива на н-ци на Йордан Атанасов Димитров, с начална цена - 341.60 лв /триста четирдесет и един лева и шестдесет стотинки/,
1/28 ид.ч. от ПИ с идентификатор 04279.162.3 по по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година на изп.директор на АК, с площ от 5991 кв.м. /пет хиляди деветстотин деветдесет и един кв.м. , с адрес на ПИ: мест. "Гладно бърдо" , по землището на Благоевград, трайно предназначение на територията: земеделска , начин на трайно ползване: нива, при съседи: 04279.162.2, 04279.162.12, 04279.162.11, 04279.162.7, 04279.162.10 и 04279.162.1, а по документ за собственост:нива с площ от 5.991 дка, четвърта категория, мест."Голо бърдо" по землището на Благоевград, представляваща имот № 16003 , при граници/съседи/: имот № 162001-нива на н-ци на Атанас димитров Покровнишки, имот № 000809- полски път на Кметство - Благоевград, имот № 162007- нива на н-ци на Иван Величков манов, имот № 162004 - нива на н-цина Петър Иванов Кайменски и имот № 162002- нива на н-ци на Йордан Атанасов Димитров, с начална цена - 2151.20 лв /две хиляди сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/ ,
1/28 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 04279.148.13 по по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД № 18-32/10.05.2006 година на изп.директор на АК, с площ от 5 990.00 кв.м. / пет хиляди деветстотин и деветдесет квм./ , с адрес на ПИ: мест."Мутишица" по землището на Благоевград, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: 04279.147.25, 04279.148.14, 04279.148.15, 04279.148.12, 04279.148.23, а по документ за собственост: нива с площ от 5 991 дка, седма категория, мест."Мутишица" по землището на Благоевград, представляваща имот № 148013, при граници/седи/: имот № 148015-нива на н-ци на Гаврил Димитров Покровнишки, имот № 148014-нива на н-ци на Методи Гаврилов Димитров, имот № 000807 - полски път на Кметство - Благоевград, имот № 148023- полски път на Кметство Благоевград и имот № 148012 - нива на наследници на Атанас Димитров Покровнишки, с начална цена 2 151.20 лв /две хиляди сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/.

Наддавачът, може да направи повече наддавателни предложения.

Всяко наддавателно предложение се прави отделно.

Предложенията /изписани с цифри и думи/ се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10% от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград.

Определям възможността за преглеждане на недвижимия имот от евентуални купувачи – всяка сряда в периода от 21.12.2018г. до 21.01.2019г. от 10.00 до 12.00 часа.

Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 22.01.2019г. от 10,00 часа в присъствие на участниците в търга.


ДЪРЖАВЕН
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Тази страница е разглеждана 139пъти. .
Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
Февруари 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета