УПЪТВАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Пълна информация за делата можете да получите по следния начин:

Избирате меню “Информация за дело”, от падащия списък посочвате вида на делото /гражданско, наказателно или административно/, годината на образуване, изписвате поредния номер на съответното дело и натискате бутона “търси”. В полето "Въведи № на дело" се изписват само последните цифри от пълния номер на делото.
Номерът на делото се състои от последователно обозначени: номер на годината, единния информационен код на съда, номер, обозначаващ характера на делото, както следва: 01 - първоинстанционни граждански дела, 02 - първоинстанционни наказателни дела, 07 - административни дела и поредния номер на делото. (Пример 20111210100038, където 2011 е годината на образуване на делото; 121 е номера на Районен съд Благоевград; 01 - първоинстанционно гражданско дело; 38 е поредния номер на делото.)
От тук може да получите информация за съдията-докладчик, датата на заседанието /ако е насрочено/, крайния резултат от разглеждане на делото и постановените съдебни актове, ако те подлежат на публикуване съгласно вътрешните правила за публикуване на съдебните актове.

Достъп до съдебните актове се получава и чрез меню “Съдебни актове”. В препратката "Постановени съдебни актове" се визуализират всички постановени актове, които не са влезли в сила и са в срока за обжалване, по дата на постановяване за съответния месец и година. В препратката "Влезли в сила съдебни актове" - са публикувани окончателните съдебни актове по дата на влизане в сила за съответния месец и година.

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки