>
  Районен съд Благоевград с престижна награда – Грамота от Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини"
ТЕСТОВА ВЕРСИЯ НА ПОРТАЛА

В съдилищата на Благоевградски съдебен район се прилага тестова версия на Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела /https://ecase.bg/. Чрез този електронен портал, всеки адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, ще може да прави справки по електронните досиета на делата си в реално време, от всички точки на планетата и чрез всички технически устройства, които ползват и работят с Интернет. Дистанционни справки могат да се правят също така от юрисконсулти на страните и от самите страни. Тестовата версия на Портала предоставя възможност за справки по висящите към момента съдебни дела и постановените по тях окончателни съдебни актове. Тези съдебни актове могат да се копират безплатно от адвокатите в незаверени копия. Разработеният софтуер обезпечава техническа възможност за предоставяне на достъп и до конкретни архивни дела, както и до всички приложени към електронното досие на делото съдебни книжа и документи, сканирани от датата на въвеждане на тестовата версия на Портала.
Условията, при които всеки потребител може да се възползва от възможностите на тестовата версия и улеснения достъп до делата в електронен вид, са следните:
1. Адвокатът да е пълномощник по съответното дело и да има представено пълномощно по него с попълнени три имена и уникален личен номер от Регистъра на адвокатите по ЗА. Юрисконсултът да има изрично пълномощно за представителство по делото от страна по него.
2. Адвокатът да не е освободен по делото или с оттеглено пълномощно от упълномощителя.
3. Да се подаде еднократно заявление за електронен дистанционен достъп до информация по делата чрез Портала, което може да бъде писмено или в електронен вид, с положен електронен подпис и посочване на всички дела пред съответният съд, по които потребителят е пълномощник или страна.
4. Да се разреши такъв достъп с изрична резолюция от Председателя на съответният съд, по чийто опис са посочените съдебни дела.
5. Да получи уникална парола от администраторите на портала при влизане и ползване на електронният портал за достъп до съдебните си дела, след разрешението за достъпа от Председателя на съответният съд .

Порталът за предоставяне на електронен достъп до съдебните дела се намира на Интернет адрес: https://ecase.bg

КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОРТАЛА

След получаване на уникална парола, всеки потребител може да влезе в Електронният портал като използва въпросната парола и наименованието на официално регистрираната по ЗА електронна поща /за адвокатите/ за свое потребителско име или съответно регистрирана електронна поща /за юрисконсултите и страните/. В основната директория на Портала има информация за номерата на всички дела, по които съответният потребител е регистриран като страна или пълномощник, а номерата на делата са едновременно и активни линкове към електронната папка с документите по тези дела.
При отваряне на електронната папка за конкретното електронно дело, потребителят получава информация за :
-вида на делото и статус на същото/дата на образуване, движение, насрочване, обявяване за решаване/,
-съдебен състав, страни в процеса, съдебен секретар
- постановени съдебни актове по делото, в това число съдебни протоколи и окончателни съдебни актове,
-информация за обжалване на съдебните актове,
-приложени други документи към електронната папка-писмени доказателства, които се сканират след активиране на Портала, призовки, писма, удостоверения, издавани по делото.

ЕЛЕКТРОННИ СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА

Електронният портал за достъп предоставя възможност за направата на бързи справки по редица зададени критерии, както следва: наименование на съд от Единната номенклатура на съдилищата в страната, вид на дело, входящ номер, дело с номер и година, страна по дело.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

В Софтуера на Електронният портал е предвидена възможност за обратна връзка с администраторите на портала и съдилищата, чрез която потребителите могат да изразяват своето мнение относно проблемите и/или положителният резултат от ползуването на продукта, както и да дават препоръки за подобряването на електронният достъп и организацията по поддържането и предлаганото му.

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета