ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
РАЙОНЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

В качеството си на администратор на лични данни, Районен съд - Благоевград има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

Данни за контакт с администратора:
Адрес: гр. Благоевград, пл.“Васил Левски“ № 1

Работно време: понеделник – петък, 08:30ч. – 17:00ч.

Електронна поща: blagoevgrad-rs@ justice.bg
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
Сашка Атанасова – съдебен администратор

Мариана Тунтева – системен администратор

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:
1.Регистър „Деловодство – участници в съдебните производства“ – чрез АСУД – Автоматизираната система за управление на делата

В регистъра се обработват лични данни на страните по делата, образувани в Районен съд – Благоевград. Събраните данни за съответните лица се използват за служебни цели – за всички дейности, свързани с обработването на делата – изготвяне на всякакви документи в тази връзка /призовки, писма, съобщения до страните и техните представители или пълномощници и др./, за установяване на връзка с лицата по телефон или изпращане на пощенска кореспонденция. В регистъра се обработват следните категории лични данни: за физическа идентичност – имена, ЕГН, адреси, телефони за връзка и други; здравен статус на физически лица; гражданско състояние на физически лица – семейно положение, данни за наследници. Данните от регистъра са обработват на хартиен и технически носител. В деловодството на съда се водят на хартиен носител, който се разпечатва от АСУД, следните книги и регистри – азбучни указатели, описни книги, книги за открити заседания, книги за закрити и разпоредителни заседания, книга за присъдите, книга за веществените доказателства, книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа, регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК, книга за приемане и отказ от наследство, регистър на изпълнителните листа, регистър на актовете, с които преписката, респ.производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частна на разноските на решенията ,за отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата, регистър на заявленията за достъп до обществена информация, входящ дневник, изходящ дневник, регистър на наддавателните предложения на съдебните изпълнители и други. Данните в регистъра се предоставят от физическите и юридическите лица при входиране на документа в съда във входящия регистър. Данните се въвеждат директно в деловодната програма АСУД. Данните в регистъра се съхраняват в сроковете, определени в ПАС за делата и деловодните книги. Базата данни от деловодната програма след изтичане на 10 години се архивира в два еднакви носителя, които се съхраняват при специални условия 50 години.Администраторът на лични данни предоставя достъп – справки, извлечения, издава документи и други услуги от съответния регистър с лични данни. Данните от регистъра се обработват от съдиите и съдебните служители и при спазване на принципа „необходимо да се знае“. Право на достъп до регистъра имат само упълномощени по длъжност или с изрична заповед лица, както и упълномощените по закон.

2.Регистър „Бюро Съдимост“, чрез АИС „Бюра съдимост“

Данните от регистъра се използват за всички дейности, свързани с движението и обработването на делата – изготвяне на справки за съдимост при подадени искания от компетентните органи и при подаване заявление лично от лицето или негов пълномощник. В регистъра подлежат на обработка лични данни на участници в съдебни процеси, както и на техните родители. В регистъра се обработват следните категории лични данни: за физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес, лични данни за възходящи – родители. Данните се обработват на хартиен и технически носител, посредством внедрен и поддържан софтуерен продукт АИС“Бюро съдимост“. Данните в регистъра се предоставят от физически лица, направили искане за издаване на свидетелство за съдимост или от съответните компетентни органи, подали искане за справка за съдимост. Данните се въвеждат директно в АИС“Бюро съдимост“, посредством която се осъществява и издава справката. Данните в регистъра се съхраняват в сроковете, определени в Наредба № 8/26.02.2008 година за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Базата от деловодната програма след изтичане на 10 години се архивира в два еднакви носителя, които се съхраняват в специални условия 50 години.Администраторът на лични данни предоставя достъп, справки, издаване на документи /бюлетини/, справки и свидетелства за съдимост от съответния регистър. Данните от регистъра се обработват от съдиите и съдебните служители и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

3. Регистър „Персонал“ чрез ПП“Аладин“ и ПП“Конто“

В регистъра се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители, работещи по правоотношения, възникнали по силата на ЗСВ/магистрати/ и по трудови правоотношения /съдебни служители/, с оглед, изпълнение на нормативните изисквания на ЗСВ и КТ. Събраните данни за магистратите и съдебните служители се използват за служебни цели – за всякакви дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения и на правоотношенията на магистратите по ЗСВ; за изготвяне на всякакви документи на лицата в тази връзка /договори, заповеди, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и други/, за връзка по телефон и пощенска кореспонденция с тези лица, за водене на счетоводна отчетност относно възнагражденията и осигурителните плащания на лицата. В регистъра се обработват следните данни: физическа идентичност, имена, номера на лични данни, ЕГН, телефони за връзка и други, социална идентичност – данни за образователна и квалификационна степен, данни за трудова дейност, биографични данни, семейна идентичност, данни относно семейно положение, гражданско-правен статус на лицата, данни за съдимост, медицински данни относно здравния статус и други. Данните от регистъра се обработват на хартиен и технически носител посредством ПП“Аладин“ и ПП“Конто“. Данните се предоставят от физическите лица при назначаване в РС – Благоевград. Данните се въвеждат директно в програмните продукти, а документите на хартиен носител се съхраняват в кадровите досиета на съдиите и съдебните служители. Данните в кадровите досиета се съхраняват в нормативноопределените срокове – 50 години. Администраторът на лични данни предоставя достъп, справки, извлечения, издаване от документи и други услуги от съответния регистър лично на лицата или на оправомощени лица. Данните в регистъра се обработват от съдебни служители, в зависимост от длъжностната им характеристика и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.Данните от този регистър се обработват в изпълнение на официалните правомощия на Районен съд - Благоевград и се извършва в съответствие с действащото законодателство. Правните основание за това са чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др.

4. Регистър „Контрагенти“.

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управлението на човешките ресурси, финансово-счетоводна от отчетност и осигуряване на материално-техническата база. За тези цели се обработват данните на физически лица във връзка с изпълнение на договори, по които Районен съд – Благоевград е страна. Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор и включват данни за физическа и социална идентичност на лицата, както и данни за съдебното им минало в предвидените от закон случаи. В регистъра се обработват лични данни на физически и юридически лица, нормативно регламентирани във връзка с извършването на дейности, както пряко свързани с основната дейност на администратора, така и във връзка с допълнителни дейности – възлагане на обществени поръчки, изпълнение на договори за услуги и други. Събраните данни за тези лица се използват за служебни цели: за всички дейности, свързани с осъществяване на основната дейност по правораздаване – данни за вещи лица, служебни защитници, свидетели, особени представители, преводачи и други; по възникване на трудови правоотношения – обявяване на конкурси – предоставяне на данни от кандидати за работа; данни на лица, извършващи кореспонденция със съда извън делата – жалби, сигнали. В регистъра се обработват следните категории лица: физическа идентичност, имена ЕГН, номера на лични документи, постоянен и настоящ адрес, трудова дейност, месторабота, заемана длъжност, професионален опит. Данните се обработват на хартиен и технически носител, като само данните на физическите лица, пряко свързани с правораздавателния процес /вещи лица, особени представители, свидетели, служебни защитници, преводачи и други/ се въвеждат в ПП „Конто“ и ПП“Аладин“. В масовите случаи данните от регистъра се предоставят на съответните лица, с оглед нормативно региламентираните задължения, възложени на администратора като основанието за обработване е посочено в нормативен акт. Сроковете за съхранение са също определени нормативно – за договорите – 5 години от изтичането им, по отношение счетоводните документи за изплащане на възнаграждения на лицата, участници в правораздавателния процес – определените срокове по Закона за счетоводството и до одит, останалите данни до 5 години от архивирането им и след експертна комисия. Администраторът на лични данни предоставя достъп, справки, извлечения, издаване на документи и други услуги от регистъра. Данните в регистъра се обработват от съдебни служители, в зависимост от длъжността им и при спазване на принципа „необходимост да се знае“. Данните се предоставят от физическите лица при сключване на договорите или при изплащане на съответните суми. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, ГПК, НПК, Закон за обществените поръчки, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон, Закона за счетоводството и др.

Категории получатели на лични данни извън структурата на Районен съд - Благоевград
Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);

- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите и др.;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Районен съд - Благоевград не извършва трансфер на лични данни в други държави.

Срок за съхранение на личните данни
Сроковете за съхраняване на данните са различни за съответните регистри. Документи, свързани с трудовоправни отношения /кадрови досиета/, се съхраняват 50 години. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване 1, 3, 5 или 10 години съгласно Номенклатурата за запазване на делата и административните документи.

Права на физическите лица
Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни
Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Навигация
Новини, съобщения, мнения
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Календар
No calendar found.
Брояч на посещенията
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 889816

Гражданско деловодство

073 889834
Наказателно деловодство

073 889851

Председател

073 889826
Дежурен призовкар

073 889803

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки
Анкета