Овобождавдане от държавни такси

ЗАКОН за държавните такси /извадка/

Чл. 5.
 Освобождават се от заплащане на държавни такси:

…………………………………..


в) ищците - работници и служители - по искове за изработена заплата и надница, а така също и по други искове, произтичащи от трудовите договори;


г) ищците - членове на трудово-производителни занаятчийски кооперации - по искове за възнаграждение за работа в същите кооперации;


………………………………………..


е) ищците - по искове за възнаграждения, произтичащи от права на изобретения;


ж) ищците - по искове за издръжка;


…………………………………………


к) (изм. - ДВ, бр. 55 от 1991 г.) всички документи и книжа: по наказателни дела от общ характер; по дела за издръжка; по дела за настойничество; по дела за установяване на произход
; книжата и документите по определяне и даване помощ на многодетни майки; по обществено подпомагане; по социално-правна охрана на малолетни; по придобиване право на пенсия; по учредяване, регистрация и други промени на кооперации;

Навигация
Справки по дела
Вашите права в ЕС
Полезно да знаете
Automatic translation
Търсене
Търсене в сайта
Пресцентър
Звукова версия
Център по медиация
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
пл. Васил Левски 1
Телефони:

Регистратура

073 8896416

Гражданско деловодство

073 8896434
Наказателно деловодство

073 8896451

Председател

073 8896426
Дежурен призовкар

073 8896403

Раб. време: 08:30-17:00

Факс:

073 882739

e-mail:
blagoevgrad-rs@justice.bg
Благоевградски съдебен р-н
Полезни връзки